مقاله پژوهشی
2. مطابقه در نظام کُنایی (ارگتیو) زبان های ایرانی: رقابت واژه بست و وند الف

یادگار کریمی

دوره 4، شماره 7 ، پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-18

چکیده
  این مقاله به تبیین نظری دو الگوی رایج در ساخت کُنایی زبان‌های ایرانی بر پایه برنامه کمینه‌گرا می‌پردازد. در الگوی اول، در بندهای متعدی، فاعل حالت نمای کُنایی/ غیرفاعلی و مفعول حالت فاعلی می‌پذیرد. در این الگو فعل متعدی در مطابقه کامل با مفعول قرار دارد. در الگوی دوم، فاعل متعدی حالت نمای کُنایی ندارد بلکه به وسیله یک واژه‌بست غیرفاعلی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
3. مفهوم عامل در واژه های مشتق زبان فارسی

عادل رفیعی

دوره 4، شماره 7 ، پاییز و زمستان 1391، صفحه 19-32

چکیده
  نوشته حاضر به مسئله منشأ مفهوم عامل در واژه‌های مشتق از وندهای مشهور به اسم عامل‌ساز در زبان فارسی می‌پردازد. برای این منظور ابتدا سه رویکرد عمده به این مسئله معرفی می‌شود و به کمک داده‌های زبان فارسی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. داده‌های مورد استفاده در تحقیق حاضر شامل تمامی واژه‌های مشتق از پسوندهای «-گر»، «-نده»، «-بان»، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
4. چگونگی تشکیل ترکیب های عطفی و تمایز آنها ازگروه های نحوی

بشیر جم

دوره 4، شماره 7 ، پاییز و زمستان 1391، صفحه 35-50

چکیده
  درباره کلمات مرکب در زبان فارسی پژوهش‌های بسیاری صورت پذیرفته است ولی در مورد ترکیب‌های عطفی‌ که‌‌‌‌‌‌‌ گونه‌ای از کلمات مرکب هستند، فقط در برخی از منابع نکاتی به صورت گذرا بیان شده است. ترکیب عطفی ساختی متشکل از دو واژه است که بین‌ دو واژه عنصر پیوندی «و» وجود دارد. این نشانه‌ همپایگی یا حرف ربط که به صورت واکه‌ [O] تلفظ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
5. بررسی ساخت بند زبان فارسی بر اساس دستور نقش و ارجاع

والی رضایی؛ مژگان نیسانی

دوره 4، شماره 7 ، پاییز و زمستان 1391، صفحه 51-66

چکیده
  این جستار در پی آن است که ساخت بند در زبان فارسی را در چهارچوب دستور نقش و ارجاع مورد بررسی قرار دهد. این نظریه دستوری به تعامل نحو، معناشناسی و کاربردشناسی در نظام‌های دستوری توجه ویژه‌ای دارد. ساخت نحوی بند در این نظریه بر پایه دو تقابل، شامل تقابل میان محمول و موضوع و تقابل میان موضوع و غیر موضوع استوار است. ساخت منطقی با توجه به ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
6. کنترل ناقص در زبان فارسی

رضوان متولیان

دوره 4، شماره 7 ، پاییز و زمستان 1391، صفحه 67-82

چکیده
  در این مقاله پس از ارائۀ ملاک‌هایی برای تمایز کنترل اجباری از کنترل غیر اجباری، ساخت کنترل ناقص در زبان فارسی بررسی می‌گردد و برخلاف نظر اکثر زبان‌شناسان فارسی‌زبان، در ساخت کنترل ناقص در زبان فارسی برخی از معیارهای ویلیامز (1980) و کوستر (1984) برای تشخیص ساخت کنترل اجباری رعایت نمی‌شود از جمله در این نوع ساخت کنترلی واحد بودن (uniqueness) ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
7. مفهوم‌سازی‌های استعاریِ مبتنی بر مفاهیم «ایستادن» و «نشستن» در زبان قرآن

شیرین پورابراهیم؛ ارسلان گلفام؛ فردوس آقاگلزاده؛ عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا

دوره 4، شماره 7 ، پاییز و زمستان 1391، صفحه 83-92

چکیده
  هدف این مقاله بررسی مفهوم‌‌سازی‌های استعاریِ مبتنی بر وضعیت قرارگرفتن بدن انسان (ایستادن و نشستن) در زبان قرآن است. این تحقیق در چارچوب نظریة استعارة مفهومی انجام شده ‌است. سؤال تحقیق این است که حالات وضعیتی ایستادن و نشستن، در مفهوم‌سازی چه معانی قرآنی به‌کار‌ رفته‌اند؟ به عبارتی، قرآن برای کدام حوزه یا حوزه‌های مفهومی انتزاعی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
8. مقایسه صوت‌شناختی زمان شروع واک همخوان‌های انفجاری دهانی آغاز کلمه در تولید گفتار کودکان کاشت حلزون شنوایی شده و کودکان شنوا

رحیمه روح پرور؛ محمود بی جن خان؛ سعید حسن زاده؛ شهره جلایی؛ مجید اشرف گنجوی

دوره 4، شماره 7 ، پاییز و زمستان 1391، صفحه 93-106

چکیده
  مقایسه صوت‌شناختی زمان شروع واک همخوان‌های انفجاری دهانی آغاز کلمه در تولید گفتار کودکان ناشنوای کاشت حلزون شنوایی شده و شنوا نشان داد که در هر دو گروه از انفجاری‌های واکدار و بیواک، میانگین زمان شروع واک کودکان کاشت حلزون، بیشتر از کودکان شنوا بود. به این معنا که در کودکان کاشت حلزون موارد کمتری از پیش‌واکداری وجود داشت. دلیل آن ...  بیشتر