مقاله پژوهشی
2. مصدر، اسم مصدر و حاصل مصدر از دیدگاه سرنمون رده‌شناختی

والی رضایی

دوره 8، شماره 1 ، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-16

http://dx.doi.org/10.22108/jrl.2017.21259

چکیده
  در دستورهای سنتی زبان فارسی در کنار مصدر، دو مقولة اسم مصدر و حاصل مصدر نیز مطرح شده‌اند. اختلاف نظرهای زیادی در مورد تعلق مصدر به فعل یا اسم در میان دستورنویسان و زبان­شناسان وجود دارد. در مورد اسم مصدر و حاصل مصدر نیز دیدگاه‌های متفاوتی به چشم می‌خورد. در این مقاله این مقوله‌ها بر اساس سرنمون رده‌شناختی مورد مطالعه قرار خواهد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
3. فعل مرکب، سبک یا سنگین؟

اکرم خوشدونی فراهانی

دوره 8، شماره 1 ، پاییز و زمستان 1395، صفحه 17-36

http://dx.doi.org/10.22108/jrl.2017.21445

چکیده
  این مقاله ضمن بررسی و نقد رویکرد انضمامی و جزء فعلی به­ عنوان فعل سبک، تحلیل تازه­ای از فعل مرکب در زبان فارسی ارائه می‌دهد که به موجب آن ساختار موضوعی جزء فعلی فعل مرکب با ساختار موضوعی فعل سادۀ متناظر آن تفاوتی ندارد و در نتیجه جزء فعلی برخلاف نظر اکثر زبان­شناسان، به لحاظ نقش معنایی سبک و رنگ باخته نیست، بلکه اعطاء نقش­های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
4. نقش استعارة تصویری در تحلیل انتقادی کلام: مطالعة کاریکاتورهای سیاسی

شیرین پورابراهیم

دوره 8، شماره 1 ، پاییز و زمستان 1395، صفحه 37-52

http://dx.doi.org/10.22108/jrl.2017.21260

چکیده
  هدف مقالۀ حاضر پرداختن به بازنمایی ایدئولوژی در کاریکاتور‌های سیاسی بر اساس دو رویکرد معنی‌شناسی شناختی و تحلیل انتقادی کلام است. در این تحقیق، از میان کاریکاتور‌های سیاسی ایران در سال‌های 1391 و 1392، با موضوع جنگ‌افروزی آمریکا، شش کاریکاتور انتخاب و به دو گروه تصویری و کلامی- تصویری تقسیم شدند. این کاریکاتور‌ها بر اساس نظریة استعارة‌ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی تحلیل کلام
5. انسان‌مداری و بازنمود آن در تعریف حیوانات در فرهنگ فارسی معین تحلیلی در چارچوب انگارۀ زبان‌شناسی زیست‌ بومی

مریم السادات غیاثیان؛ اکبر شیرینی

دوره 8، شماره 1 ، پاییز و زمستان 1395، صفحه 53-70

http://dx.doi.org/10.22108/jrl.2017.21261

چکیده
  زبان­شناسی زیست­بومی رویکردی نوین در پژوهش­های زبانی است که به تبیین چرایی و چگونگی تأثیرگذاری کردارهای زبانی بر رفتار اجتماعی سخن­وران زبانی و پیامدهای آن بر محیط­زیست و گونه­های زیستی می­پردازد. بررسی جایگاه انسان و شیوهّ بازنمایی حیوانات در فرهنگ فارسی معین بر اساس دستاوردهای زبان­شناسی زیست­بومی هدف این پژوهش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی تخصصی
6. تأثیر دوزبانگی بر یادگیری زبان سوم؛ مطالعۀ میدانی بر روی فارسی‏ آموزان چینی تک‏زبانه و دوزبانه

مهدی ابطحی؛ مهدی خدادادیان

دوره 8، شماره 1 ، پاییز و زمستان 1395، صفحه 71-88

http://dx.doi.org/10.22108/jrl.2017.21262

چکیده
  در سال‏های اخیر، مطالعات گسترده‏ای در خصوص تأثیر دوزبانگی، در معانی متفاوت آن، بر یادگیری زبان سوم صورت پذیرفته که نتایج متفاوتی از آنها حاصل شده است. پاره‏ای از این پژوهش‏ها به تأثیر مثبت دوزبانگی بر یادگیری زبان سوم اذعان داشته‏اند و تعدادی دیگر، این تأثیر را منفی قلمداد نموده‏اند. در همین راستا، در پژوهش حاضر نیز به بررسی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
7. ساختار سه لایه‌ای گروه تعریف در زبان فارسی

طاهره افشار

دوره 8، شماره 1 ، پاییز و زمستان 1395، صفحه 89-110

http://dx.doi.org/10.22108/jrl.2017.21263

چکیده
  بررسی تناظر میان گروه‌های مختلف نحوی از دیرباز مورد توجه زبان‌شناسان بسیاری بوده است. در این بین تناظر میان گروه اسمی و گروه فعلی از اهمیت بیشتری برخودار بوده است. مقالة حاضر می‌کوشد تا چنین تناظری را در چارچوب مفاهیم نظری برنامة کمینه‌گرا بررسی کند. داده‌های ارائه شده نشان می‌دهند که گروه تعریف نیز همانند گروه فعلی از سه لایة ...  بیشتر