مدیر مسئول


بتول علی‌نژاد دانشیار گروه زبانشناسی دانشگاه اصفهان

زبانشناسی همگانی

سردبیر


محمد عموزاده استاد گروه زبان شناسی دانشگاه اصفهان

زبانشناسی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


Shahrzad Mahootian Professor Emerita Linguistics College of Arts and Sciencesو Northeastern Illinois University

linguistics

اعضای هیات تحریریه بین المللی


Pollet Samvelian Professeur (Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3) : Linguistique - Iran

linguistics

اعضای هیات تحریریه بین المللی


Ludwig Paul Universität Hamburg

linguistics

اعضای هیات تحریریه بین المللی


Hossein Shokouhi Deakin University Australia

آموزش زبان انگلیسی

اعضای هیات تحریریه


علی درزی استاد گروه زبانشناسی دانشگاه تهران

زبانشناسی همگانی

اعضای هیات تحریریه


محرم اسلامی دانشیار گروه زبانشناسی دانشگاه زنجان

آواشناسی، واجشناسی، صرف، پردازش زبان

اعضای هیات تحریریه


والی رضایی دانشیار گروه زبانشناسی دانشگاه اصفهان

زبانشناسی همگانی

اعضای هیات تحریریه


بتول علی نژاد دانشیار گروه زبانشناسی دانشگاه اصفهان

زبانشناسی همگانی

اعضای هیات تحریریه


محمد عموزاده استاد گروه زبانشناسی دانشگاه اصفهان

linguistics

اعضای هیات تحریریه


مجتبی منشی زاده استاد گروه زبانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی

فرهنگ و زبانهای باستانی

کارشناس نشریه


نیلوفر محمدطاهری دانشگاه اصفهان

  • n.mohammadtaheristaf.ui.ac.ir
  • +983137932175