اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

بتول علی‌نژاد

زبانشناسی همگانی دانشیار گروه زبانشناسی دانشگاه اصفهان

fgn.ui.ac.ir/b.alinezhad
b.alinezhadfgn.ui.ac.ir

سردبیر

محمد عموزاده

زبانشناسی استاد گروه زبان شناسی دانشگاه اصفهان

fgn.ui.ac.ir/amouzadeh
amoozadehyahoo.com
0000-0001-8964-7967

h-index: 9  

اعضای هیات تحریریه بین المللی

Shahrzad Mahootian

linguistics Professor Emerita Linguistics College of Arts and Sciencesو Northeastern Illinois University

www.neiu.edu/academics/college-of-arts-and-sciences/faculty/shahrzad-mahootian-phd
s-mahootianneiu.edu
0000-0001-7954-1376

Pollet Samvelian

linguistics Professeur (Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3) : Linguistique - Iran

perspred.cnrs.fr/team/pollet-samvelian
pollet.samvelianuniv-paris3.fr
0000-0002-6622-4117

Ludwig Paul

linguistics Universität Hamburg

www.aai.uni-hamburg.de/voror/personen/paul.html
ludwig.pauluni-hamburg.de
0000-0002-3896-5305

Hossein Shokouhi

آموزش زبان انگلیسی Deakin University Australia

www.deakin.edu.au/about-deakin/people/hossein-shokouhi
h.shokouhideakin.edu.au
0000-0003-3266-869x

h-index: 9  

اعضای هیات تحریریه

علی درزی

زبانشناسی همگانی استاد گروه زبانشناسی دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/alidarzi/
alidarziut.ac.ir
0000-0003-1899-8860

h-index: 9  

محرم اسلامی

آواشناسی، واجشناسی، صرف، پردازش زبان دانشیار گروه زبانشناسی دانشگاه زنجان

www.znu.ac.ir/members/eslami_moharram
meslamiznu.ac.ir

والی رضایی

زبانشناسی همگانی دانشیار گروه زبانشناسی دانشگاه اصفهان

fgn.ui.ac.ir/vali.rezai
vali.rezaifgn.ui.ac.ir
0000-0002-6992-0425

بتول علی نژاد

زبانشناسی همگانی دانشیار گروه زبانشناسی دانشگاه اصفهان

fgn.ui.ac.ir/~b.alinezhad
b.alinezhadfgn.ui.ac.ir

محمد عموزاده

linguistics استاد گروه زبانشناسی دانشگاه اصفهان

fgn.ui.ac.ir/amouzadeh
amoozadehyahoo.com
0000-0001-8964-7967

h-index: 9  

مجتبی منشی زاده

فرهنگ و زبانهای باستانی استاد گروه زبانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی

litd.atu.ac.ir/fa/contents/Monshizadeh
monshizadeh30yahoo.com

کارشناس نشریه

نیلوفر محمدطاهری

دانشگاه اصفهان

n.mohammadtaheristaf.ui.ac.ir
+983137932175