اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

بتول علی‌نژاد

آواشناسی و واج شناسی دانشیار گروه زبانشناسی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

fgn.ui.ac.ir/b.alinezhad
b.alinezhadfgn.ui.ac.ir
0000-0002-1230-3282

سردبیر

محمد عموزاده

کاربرد شناسی زبان، جامعه شناسی زبان و تحلیل گفتمان استاد گروه زبان شناسی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

fgn.ui.ac.ir/amouzadeh
amoozadehyahoo.com
0000-0001-8964-7967

Bernd Heine

University of Cologne, Germany

www.prof-bernd-heine.de
bernd.heineuni.koeln.de
0000-0002-9304-7814

اعضای هیات تحریریه

علی درزی

نحو، دستور زایشی استاد گروه زبانشناسی دانشگاه تهران، تهران، ایران

rtis2.ut.ac.ir/cv/alidarzi/
alidarziut.ac.ir
0000-0003-1899-8860

محرم اسلامی

آواشناسی، واجشناسی، صرف، پردازش زبان دانشیار گروه زبانشناسی دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

www.znu.ac.ir/members/eslami_moharram
meslamiznu.ac.ir

شهلا شریفی

رده شناسی و زبانشناسی شناختی دانشیار، زبانشناسی، گروه زبانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

zabanshenasi.um.ac.ir/index.php/fa/?option=com_groups&view=prof&pid=700264&grpId=1203&c1=333333&c2=7a4197&f=1
sh-sharifium.ac.ir
0000-0001-8662-6335

والی رضایی

دستور نقش گرا و نحو دانشیار گروه زبانشناسی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

fgn.ui.ac.ir/vali.rezai
vali.rezaifgn.ui.ac.ir
0000-0002-6992-0425

حدائق رضائی

زبانشناسی شناختی و تحلیل گفتمان دانشیار گروه زبانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان؛ ایران

fgn.ui.ac.ir/hadaeghrezaei#tabcontrol_11
hadaeghrezaeifgn.ui.ac.ir
0000-0001-9541-7551

بتول علی نژاد

آواشناسی و واج شناسی دانشیار گروه زبانشناسی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

fgn.ui.ac.ir/~b.alinezhad
b.alinezhadfgn.ui.ac.ir

محمد عموزاده

کاربرد زبانشناسی، جامعه شناسی زبان و تحلیل گفتمان استاد گروه زبانشناسی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

fgn.ui.ac.ir/amouzadeh
amoozadehyahoo.com
0000-0001-8964-7967

مجتبی منشی زاده

فرهنگ و زبانهای باستانی استاد گروه زبانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

simapp.atu.ac.ir/4098
monshizadeh30yahoo.com
0000-0002-0808-6094

کارشناس نشریه

نیلوفر محمدطاهری

دانشگاه اصفهان

n.mohammadtaheristaf.ui.ac.ir
+983137932175