تحلیل بسامدی هجا در اسامی زنان و مردان در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی گروه زبان‌شناسی دانشگاه شیراز

چکیده

  اسامی اشخاص به عنوان عناصر زبانی مورد توجه برخی از زبان‌شناسانی که به مطالعه اسامی (کوچک) علاقمند هستند قرار دارد. این زبان‌شناسان در صددند نشان دهند ساختار اسامی و همچنین بسامد اسامی بر اساس ساختارهای متفاوت به چه صورت است. در این پژوهش ساختار هجا و همچنین ترکیب ساخت‌های سه‌گانه و شکل‌گیری الگوهای متفاوت با توجه به بسامد حضور آنها در اسامی زنان و مردان مورد مطالعه قرار گرفته است. به این منظور در این پژوهش از مجموعه‌ای از 11567 اسامی زنان و مردان ایرانی، پس از حذف اسامی تکراری نهایتاً 740 اسم استخراج و مورد مطالعه قرار گرفته است .   این پژوهش توزیع انواع هجا در اسامی زنان و مردان به تفکیک و تفاوت بسامد هر ساخت هجایی را در جامعه مورد مطالعه نشان می‌دهد. این پژوهش همچنین نشان می‌دهد که اسامی زنان بیش از مردان به هجای سبک ختم می‌شوند. در خصوص الگوهای هجایی به کار رفته در اسامی مورد مطالعه، این پژوهش نشان می‌دهد که الگوهایی که در آنها از هجای سبک استفاده شده است در اسامی زنان بیشتر است. این پژوهش همچنین نشان می‌دهد که به لحاظ تعداد هجای به کار گرفته شده ، اسامی زنان و مردان رفتاری متفاوت دارند .   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An investigation of the frequency of syllable patterns in boys’ and girls’ names in Iran

نویسنده [English]

  • M. Mansouri
University of Shiraz
چکیده [English]

The study of personal names is a rich area for philosophical, anthropological, sociological as well as linguistic studies. In this respect while sociologists and philosophers deal with social and philosophical aspects of naming, linguists are concerned with semantic, phonological and morphological structures of names. The study of the frequency of syllable structures of boys’ and girls’ names, particularly in comparison with other words, can clarify the importance of onamastics in linguistic studies. The study investigates the frequency of syllable structures and patterns of personal names in Iran. To do so, out of a sample of 11567 names admitted in entrance university exam, 740 names in two groups each of which 350 have been investigated. The study indicates that the syllable structures of Persian, CV, CVC, CVCC, have been distributed unequally in personal names. It has been shown that girl names are usually ended in CV rather than the other two syllable structures, while boy names usually end in CVC. The study also shows that the syllable patterns used in personal names are significantly different in boys’ and girls’ names.

کلیدواژه‌ها [English]

  • personal names
  • syllable frequency
  • syllable structure
  • language and gender
  • phonology
کتابنامه
ایمانی، منیژه (1363). «نام شناسی و نامگذاری در ایران» مجله زبانشناسی، سال اول، پیاپی. 87 ـ 76
ــــــــــــ (1364). «نامشناسی جایها». مجله زبانشناسی، سال دوم. شماره دوم. پیاپی 4، 73 ـ 56 .
بحرانی، محمود (1377) زمینه یابی فرهنگ نامگذاری نوزادان در شهر شیراز دانشگاه شیراز، طرح پژوهشی چاپ نشده.
ثمره، یدالله (1364). آواشناسی زبان فارسی: آواها و ساخت آوایی هجا، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
حق شناس، علی محمد (1356). آواشناسی، تهران: انتشارات آگاه.
طیب، محمد تقی و بتول علی نژاد (1382).  «بررسی گرایش های نوین نامگذاری در اصفهان از دیدگاه زبانشناسی» مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان، ش 32 و 33، 58-23.
عبدی، عباس (1374). تحول نامگذاری کودکان تهرانی، طرح پژوهشی مرکز پژوهش‌های بنیادی معاونت پژوهشی فرهنگ و ارشاد اسلامی.
ــــــــــــــ ( 1377). «بررسی تحول در ارزش‌ها و گرایش‌های اسلامی در نامگذاری کودکان تهرانی» دومین کنگره بین‌المللی امام خمینی (ره) و احیای تفکر دینی، 110-53 .
عسکری کرمانی، حمید (1381). «گرایش های نامگذاری دختران و پسران ایرانی در فاصله سال‌های 1366-1362و علل تغییر اسامی در بزرگسالان» مجله زبانشناسی س 17 ، ش 1 (پیاپی 33)، 76 – 42
مدرسی وامقی، سید احمد، علی امیری و عباس فرهادی (1380). «بررسی مولفه‌ها و شاخص‌های مؤثر در نامگذاری» مجموعه مقالات نخستین همایش نام نگاری و یکسان سازی نام‌های جغرافیایی ایرانی.
مونسی، مرتضی (1384). “نتایج جالب یک تحقیق از نامگذاری ایرانیان” سایت بازتاب 27/5/84.

میرخلیل زاده ارشادی، بابک (1372). «مقایسه تنوع نامهای زنان و مردان ایرانی» مجله زبانشناسی، سال دهم، شماره دوم، پاییز و زمستان، پیاپی 20 ص 107 – 84 .

نوروزی چگینی، جهانبخش (1378). «نامگذاری در ایل قشقایی» پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی تهران .

یارمحمدی، لطف الله (1364). در آمدی به آواشناسی، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
 
Anderson, J. M. (2007) The Grammar of Names. Oxford, Oxford University Press.
Anesi, C. (2008) “The name effect: How U.S. presidential elections are decided by the names of the candidates” www.anesi.com
Bakken, K. (2002) “Onomastics and Linguistics” Onoma- Journal of the International Council of Onomastics Sciences , 37 (1): 21-46.
Crystal, D. (1989) The Cambridge Encyclopedia of Language, Cambridge, Cambridge University press.
Larsson , P. (2002) Recent research on personal names and place-names in runic inscriptions. Onoma, 37 (1): 47-68
Li, Z. Z. (2008) Chinese Personal Names and Language Change, www. Pinyinology.com
Rydving , H. (2002) “saami place – names and personal names in nordic countries”, Onoma, 37 (1): 69-79 .