داوران سال 1402

سید فواد

ابراهیمی

دانشگاه آزاد اسلامی

 

فائزه

ارکان

دانشگاه حضرت معصومه(س)

 

هما

اسدی

دانشگاه اصفهان

 

زهرا

امیریان

دانشگاه اصفهان

 

مزدک

انوشه

دانشگاه تهران

 

احمد

ایزدی

دانشگاه بایرویت، آلمان

https://www.webofscience.com/wos/author/record/1348075

آوا

ایمانی

دانشگاه بوعلی سینا، همدان

 

علی

بصارتی

دانشگاه اقتصاد و علوم اجتماعی ورشو، لهستان

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57654148300

فاطمه

بهرامی

دانشگاه شهید بهشتی

 

محمود

بی‌جن خان

دانشگاه تهران

 

رضا

پیشقدم

دانشگاه فردوسی مشهد

https://www.webofscience.com/wos/author/record/433682

شیرین

پورابراهیم

دانشگاه پیام نور

 

شجاع

تفکری رضایی

دانشگاه رازی،

 

عارف

حسینی جنگجو

دانشگاه اصفهان

 

علیرضا

خرمایی

دانشگاه شیراز

https://www.webofscience.com/wos/author/record/904020

علی

درزی

دانشگاه تهران

 

معصومه

دیانتی

دانشگاه یاسوج

 

بابک

شریف

‌ دانشگاه اصفهان

 

حمید رضا

شعیری

دانشگاه تربیت مدرس

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=53164687900

وحید

صادقی

دانشگاه بین المللی امام خمینی

 

رضا

صحرایی

دانشگاه تهران

https://www.webofscience.com/wos/author/record/558621

بتول

علی‌ نژاد

دانشگاه اصفهان

 

محمد

عموزاده

دانشگاه اصفهان

https://www.webofscience.com/wos/author/record/339121

مریم

فرنیا

دانشگاه پیام نور

 

فریبا

قطره

دانشگاه الزهرا

https://www.webofscience.com/wos/author/record/208521

رضوان

متولیان

دانشگاه اصفهان

 

راضیه

مهدی بیرقدار

دانشگاه سبزوار