داوران سال 1401

وحیده

ابوالحسنی زاده

دانشگاه شهید باهنر کرمان

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55279783400

هما

اسدی

دانشگاه اصفهان

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57215008888

علی

ایزانلو

دانشگاه فردوسی مشهد

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57193698597

احمد

ایزدی

دانشگاه بایرویت، آلمان

https://www.webofscience.com/wos/author/record/1348075

آوا

ایمانی

دانشگاه بوعلی سینا، همدان

 

علی

بصارتی

دانشگاه اقتصاد و علوم اجتماعی ورشو، لهستان

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57654148300

فاطمه

بهرامی

دانشگاه شهید بهشتی

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57225314477

محمود

بی‌جن خان

دانشگاه تهران

 

رضا

پیشقدم

دانشگاه فردوسی مشهد

https://www.webofscience.com/wos/author/record/433682

شجاع

تفکری رضایی

دانشگاه رازی،

 

عارف

حسینی جنگجو

دانشگاه اصفهان

 

علیرضا

خرمایی

دانشگاه شیراز

https://www.webofscience.com/wos/author/record/904020

علی

درزی

دانشگاه تهران

 

معصومه

دیانتی

دانشگاه یاسوج

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57210822225

حدائق

رضائی

دانشگاه اصفهان

 

والی

رضایی

دانشگاه اصفهان

 

شهلا

رقیب دوست

دانشگاه فردوسی مشهد

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6504120857

رها

زارعی فرد

دانشگاه جهرم

 

بهمن

زندی

دانشگاه پیام نور

 

رضا

سلطانی

The Arctic University of Norway

 

بابک

شریف

‌ دانشگاه اصفهان

 

حمید رضا

شعیری

دانشگاه تربیت مدرس

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=53164687900

وحید

صادقی

دانشگاه بین المللی امام خمینی

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56426208500

رضا

صحرایی

دانشگاه تهران

https://www.webofscience.com/wos/author/record/558621

محمدامین

صراحی

دانشگاه گیلان

 

اسفندیار

طاهری

دانشگاه اصفهان

 

ذلیخا

عظیم دخت

دانشگاه اصفهان

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=58086252600

بتول

علی‌ نژاد

دانشگاه اصفهان

 

محمد

عموزاده

دانشگاه اصفهان

https://www.webofscience.com/wos/author/record/339121

سلیمان

قادری

دانشگاه اصفهان

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57194542194

فریبا

قطره

دانشگاه الزهرا

https://www.webofscience.com/wos/author/record/208521

الهه

کمری

دانشگاه علامه طباطبائی

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56950991200

مجتبی

منشی زاده

دانشگاه علامه طباطبایی

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57105437800

رضوان

متولیان

دانشگاه اصفهان

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36081894100

ماندانا

نوربخش

دانشگاه الزهراء

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56646158700