اهداف و چشم انداز

هدف اصلی مجله پژوهش‌های زبان‌شناسی انتشار یافته‌های علمی در حوزه زبان‌شناسی فارسی و زبان‌شناسی به معنای عام آن می‌باشد. پژوهش‌های زبان‌شناسی از تمام حوزه‌های تثبیت شده زبان‌شناسی مانند: نحو، معناشناسی، آواشناسی و واج‌شناسی، ساخت‌واژه، و کاربردشناسی زبان مقاله می‌پذیرد. علاوه بر این، پژوهش‌های زبان‌شناسی از حوزه‌های همجوار زبان‌شناسی و میان رشته‌ای مانند: روان‌شناسی زبان، زبان‌شناسی اجتماعی، زبان‌شناسی مردم‌شناختی، تحلیل کلام، یادگیری زبان و فلسفه زبان نیز مقاله می‌پذیرد. شایان ذکر است، از آنجائیکه جهت‌گیری پژوهش‌های زبان‌شناسی اساساً نظری، توصیفی و تحلیلی است و هدف تعلیمی و آموزشی برای آن تعریف نگردیده است، از پذیرش مقاله‌هایی که اهداف تعلیمی و رویکرد روائی دارند معذور است.