داوران سال 1400

فائزه

ارکان

دانشگاه حضرت معصومه(س)

 

اعظم

استاجی

دانشگاه فردوسی مشهد

 

هما

اسدی

دانشگاه اصفهان

 

محمد

امیریوسفی

دانشگاه اصفهان

 

مزدک

انوشه

دانشگاه تهران

 

احمد

ایزدی

دانشگاه بایرویت

 

آوا

ایمانی

دانشگاه بوعلی سینا، همدان

 

حسن

بشیرنژاد

دانشگاه بابلسر

 

فاطمه

بهرامی

دانشگاه شهید بهشتی

 

بهرام

بهین

دانشگاه شهید مدنی

 

محمود

بی‌جن خان

دانشگاه تهران

 

شیرین

پورابراهیم

دانشگاه پیام نور

 

رضا

پیشقدم

دانشگاه فردوسی مشهد

https://www.webofscience.com/wos/author/record/433682

بشیر

جم

دانشگاه شهرکرد

 

سیدمحمد

حسینی

دانشگاه اراک

 

علیرضا

خرمایی

دانشگاه شیراز

https://www.webofscience.com/wos/author/record/904020

علی

درزی

دانشگاه تهران

 

معصومه

دیانتی

دانشگاه اصفهان

 

محمد

راسخ مهند

بوعلی سینا همدان

 

جلال

رحیمیان

دانشگاه شیراز

 

علی

رضا قلی فامیان

دانشگاه پیام نور

 

حدائق

رضایی

دانشگاه اصفهان

 

محمدجواد

رضایی

- دانشگاه یزد

 

والی

رضایی

دانشگاه اصفهان

 

زهرا

زجاجی

، دانشگاه اصفهان

 

رضا

سلطانی

دانشگاه اصفهان

 

محمد تقی

شاه نظری

دانشگاه اصفهان

 

شهلا

شریفی

دانشگاه فردوسی مشهد

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55099952700

حمید رضا

شعیری

دانشگاه تربیت مدرس

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=53164687900

وحید

صادقی

دانشگاه بین المللی امام خمینی

 

رضا

صحرایی

دانشگاه تهران

https://www.webofscience.com/wos/author/record/558621

اسفندیار

طاهری

دانشگاه اصفهان

 

سپیده

عبدالکریمی

دانشگاه شهید بهشتی

 

بتول

علی‌ نژاد

دانشگاه اصفهان

 

علی

علیزاده

دانشگاه فردوسی مشهد

 

محمد

عموزاده

دانشگاه اصفهان

https://www.webofscience.com/wos/author/record/339121

سلیمان

قادری

دانشگاه اصفهان

 

فریبا

قطره

دانشگاه الزهرا

https://www.webofscience.com/wos/author/record/208521

امیر

قمرانی

دانشگاه اصفهان

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=54891982400

عارفه

کاظمی

دانشگاه اصفهان

 

رضا

کاظمیان

دانشگاه اصفهان

 

غلامحسین

کریمی‌دوستان

دانشگاه تهران

 

رامین

گلشائی

دانشگاه الزهرا، تهران

 

ارسلان

گلفام

دانشگاه تربیت مدرس

 

حمیده

معرفت

دانشگاه تهران

 

فرهاد

معزی پور

دانشگاه صنعتی شاهرود

 

مجتبی

منشی‌زاده

دانشگاه علامه طباطبائی

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57105437800

باقر

یعقوبی

دانشگاه مازندران

 

منیژه

یوحنایی

دانشگاه اصفهان

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56006218200

رحمان

ویسی حصار

دانشگاه کردستان

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57191824805