مشابهت یابی مقاله قبل از داوری

" تمامی مقالات ارسالی به نشریه پژوهش های زبان‌شناسی  قبل از ورود به فرایند داوری  از طریق نرم افزارهای مشابهت یاب بررسی خواهند شد"