درباره نشریه

نشریه پژوهش های زبانشناسی به صورت دو فصلنامه به زبان فارسی منتشر می شود. دسترسی به این نشریه آزاد است و بررسی مقاله در این نشریه مشمول هزینه  است.

عنوان: نشریه پژوهش های زبانشناسی

عنوان انگلیسی: Journal of Researches in Linguistics

ناشر: دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

صاحب امتیاز: دانشگاه اصفهان

مدیر مسئول: بتول علی نژاد

سردبیر: محمد عموزاده

شاپای الکترونیکی:2322-3413

اعتبار نشریه: علمی

زبان: فارسی و چکیده انگلیسی

نوبت انتشار: دو فصلنامه

شروع انتشار: پاییز و زمستان 1388

نوع داوری: دوسو ناشناس

هزینه انتشار: دارد، 2000000 ریال(هزینه بررسی اولیه: 500000 ریال، هزیه پذیرش نهایی: 1500000 ریال )

دسترسی: آزاد

 CC License: CC BY-NC-ND

سامانه‌ها و نرم‌افزارهای مشابهت یاب مقالات علمی: سمیم نور (مقالات با بیش از 7 درصد همانندی در بخش نتایج، داده ها و روش تحقیق قابل بررسی نیستند. )

نمایه شده: Linguistlist,  Academia,  Google Shcolar,  EBSCO host databases,  Ulrichsweb, EuroPub database, Cite factor, ...

این نشریه پیرو کمیته اخلاق در انتشار (COPE) است و از بالاترین استانداردهای اخلاقی مطابق با قوانین اخلاقی پیروی می کند.