داوران سال 1399

لیست داوران سال 1399

نام

نام خانوادگی

پست الکترونیکی

اشتراک داوران در پایگاه های بین المللی و استفاده از آنها

احمد

ایزدی

ashkan74@gmail.com

 

فائزه

ارکان

faarkan@yahoo.com

 

هما

اسدی

h.asadi@fgn.ui.ac.ir

 

محرم

اسلامی

meslami@znu.ac.ir

 

مزدک

انوشه

mazdakanushe@ut.ac.ir

 

آوا

ایمانی

avaimani2015@gmail.com

 

محسن

بختیار

mohsen_palacio80@yahoo.com

 

فاطمه

بهرامی

f_bahrami@sbu.ac.ir

https://publons.com/researcher/1407800/fatemeh-bahrami/

محمود

بی‌جن خان

mbjkhan@ut.ac.ir

 

رضا

پیشقدم

pishghadam@um.ac.ir

https://publons.com/researcher/1515455/reza-pishghadam/

سیدمحمد

حسینی

m-hoseini@araku.ac.ir

 

علیرضا

خان جان

alirezakhanjan@gmail.com

 

علیرضا

خرمایی

khoalireza23@gmail.com

https://publons.com/researcher/1819862/alireza-khormaee/

علی

درزی

alidarzi@ut.ac.ir

 

معصومه

دیانتی

mdianatie@yahoo.com

 

محمد

راسخ مهند

rasekh@basu.ac.ir

 

جلال

رحیمیان

jrahimian@rose.shirazu.ac.ir

 

والی

رضایی

vali.rezai@fgn.ui.ac.ir

 

حدائق

رضایی

hadaeghrezaei@gmail.com

 

والی

رضایی

vali.rezai@fgn.ui.ac.ir

 

گلرخ

سعیدنیا

saeednia_g@yahoo.com

 

بابک

شریف

b_sharif@atu.ac.ir

 

حمید رضا

شعیری

shairih@gmail.com

 

رضامراد

صحرایی

sahraei@atu.ac.ir

https://publons.com/researcher/3517458/sahraei/

امید

طبیب‌زاده

otabibzadeh@yahoo.com

 

رضا

عبدی

reabdi@uma.ac.ir

 

ذلیخا

عظیم دخت

zazimdokht@gmail.com

 

بتول

علی‌ نژاد

b.alinezhad@fgn.ui.ac.ir

 

علی

علیزاده

alalizadeh@ferdowsi.um.ac.ir

https://publons.com/researcher/662033/ali-alizadeh/

محمد

عموزاده

amoozadeh@yahoo.com

https://publons.com/researcher/2977739/mohammad-amouzadeh

سلیمان

قادری

soleimanghaderi@yahoo.com

 

فریبا

قطره

f_ghatreh@yahoo.com

https://publons.com/researcher/3031201/fariba-ghatreh/

یادگار

کریمی

y.karimi@uok.ac.ir

 

خانم دکتر

گلپور

golpour@plc.ikiu.ac.ir

 

ارسلان

گلفام

golfamarsalan@gmail.com

 

رضوان

متولیان

rezvan_motavalian@yahoo.com

 

بهروز

محمودی بختیاری

b_m_bakhtiari@yahoo.com

 

طیبه

موسوی میانگاه

mosavit@pnu.ac.ir

 

وحیدرضا

میرزائیان

mirzaeian@alzahra.ac.ir

 

اعظم

نورا

azamnoora@yahoo.com

 

ماندانا

نوربخش

nourbakhsh@alzahra.ac.ir

 

منیژه

یوحنایی

youhanaee_m@hotmail.com