داوران سال 1398

نام

نام خانوادگی

پست الکترونیکی

اشتراک داوران در پایگاه های بین المللی و استفاده از آنها

وحیده

ابوالحسنی زاده

abolhasani@uk.ac.ir

https://publons.com/researcher/1596092/abolhasani/

فائزه

ارکان

faarkan@yahoo.com

 

نسیبه

امیرزرگر

n_a_z_17@yahoo.com

 

مزدک

انوشه

mazdakanushe@ut.ac.ir

 

آوا

ایمانی

avaimani2015@gmail.com

 

محسن

بختیار

mohsen_palacio80@yahoo.com

 

فاطمه

بهرامی

f_bahrami@sbu.ac.ir

https://publons.com/researcher/1407800/fatemeh-bahrami/

محمود

بی‌جن خان

mbjkhan@ut.ac.ir

 

رضا

پیشقدم

pishghadam@um.ac.ir

https://publons.com/researcher/1515455/reza-pishghadam/

بشیر

جم

b_jam47@yahoo.com

 

سیدمحمد

حسینی

smhuseini@yahoo.com

 

فریده

حق بین

faridehaghbin@yahoo.com

 

علیرضا

خرمایی

khoalireza23@gmail.com

https://publons.com/researcher/1819862/alireza-khormaee/

علی

درزی

alidarzi@ut.ac.ir

 

محمد

راسخ مهند

rasekh@basu.ac.ir

 

ابراهیم

رضاپور

abrahim_rezapour@profs.semnan.ac.ir

 

والی

رضایی

vali.rezai@fgn.ui.ac.ir

 

حدائق

رضایی

hadaeghrezaei@gmail.com

 

عادل

رفیعی

a.rafiei@fgn.ui.ac.ir

 

شهلا

رقیب‌ دوست

neishabour@hotmail.com

 

رضا

سلطانی

r.soltanii@yahoo.com

 

بابک

شریف

b_sharif@atu.ac.ir

 

شهلا

شریفی

shahlasharifi@hotmail.com

 

رضامراد

صحرایی

sahraei@atu.ac.ir

https://publons.com/researcher/3517458/sahraei/

محمد امین

صراحی

aminsorahi@hotmail.com

 

اسفندیار

طاهری

taheri.esfandiar@gmail.com

 

حیات

عامری

h.ameri@modares.ac.ir

 

آزیتا

عباسی

a.abbasi@alzahra.ac.ir

 

بتول

علی‌ نژاد

b.alinezhad@fgn.ui.ac.ir

 

علی

علیزاده

alalizadeh@ferdowsi.um.ac.ir

https://publons.com/researcher/662033/ali-alizadeh/

محمد

عموزاده

amoozadeh@yahoo.com

https://publons.com/researcher/2977739/mohammad-amouzadeh

سلیمان

قادری

soleimanghaderi@yahoo.com

 

فریبا

قطره

f_ghatreh@yahoo.com

https://publons.com/researcher/3031201/fariba-ghatreh/

امیر

قمرانی

aghamarani@yahoo.com

 

یادگار

کریمی

y.karimi@uok.ac.ir

 

غلامحسین

کریمی‌دوستان

gh5karimi@ut.ac.ir

 

ارسلان

گلفام

golfamarsalan@gmail.com

 

رضوان

متولیان

rezvan_motavalian@yahoo.com

 

روح‌الله

مفیدی

mofidi@hum.ikiu.ac.ir

 

مجتبی

منشی‌زاده

monshizadeh30@yahoo.com

 

مرضیه السادات

نزاکت الحسینی

nezakat_m@yahoo.com

 

مهرداد

نغزگوی کهن

mehrdad.kohan@basu.ac.ir

 

اعظم

نورا

azamnoora@yahoo.com

 

رحمان

ویسی

veisirahman@yahoo.com

 

منیژه

یوحنایی

youhanaee_m@hotmail.com

 

پریسا

یوحنایی

youhanaee2002@yahoo.com