معرفی الگویی جهت ارزیابی کیفیت ترجمه و توصیف دو شیوه اظهار نظر در کلاس‌های آموزش ترجمه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار زبان‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

2 کارشناس ارشد مطالعات ترجمه دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

  یکی از نکاتی که در آموزش ترجمه اهمیت بسزایی دارد کیفیت اظهار نظر یا واکنش استاد نسبت به ترجمه دانشجوست. در این مقاله برآنیم که دو شیوه عمده اظهار نظر در کلاس‌های آموزش ترجمه یعنی اظهار نظر ساده و اظهار نظر تفصیلی را توضیح دهیم و سپس بر اساس خطاهای عمده‌ای که در ترجمه دانشجویان در کلاس‌های ترجمه مشاهده کرده‌ایم، الگویی برای ارزیابی کیفیت ترجمه ارائه کنیم. به اعتقاد ما اگر استاد ترجمه با این خطاها آشنا باشد، می‌تواند با اظهار نظرهای تفصیلی، ترجمه را بهتر به دانشجویان آموزش دهد. به منظور آشنایی کمی و کیفی با اظهار نظرهای ارائه شده از سوی استادان ترجمه و نوع خطاهایی که در کلاس‌های ترجمه اتفاق می‌افتد، تحقیق میدانی انجام دادیم. داده‌ها از 300 دانشجوی مقطع کارشناسی رشته زبان انگلیسی (گرایش‌های مترجمی‌ و ادبیات) از 10 کلاس ترجمه در دانشگاه‌های فردوسی، امام رضا (ع) و خیام جمع‌آوری شده‌اند. همچنین اظهار نظر استادان ترجمه (7 استاد) نیز جمع‌آوری و ثبت شده است. نتایج حاصل ب ه صورت جدولی ارائه و تحلیل شده‌اند. علاوه بر این، نمونه‌هایی از اظهار نظرهای ارائه شده در کلاس ترجمه نیز ذکر شده و مورد تحلیل قرار گرفته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Setting up a model for translation quality assessment and describing two types of feedback in translation classes

نویسندگان [English]

  • A Khazaee Farid 1
  • E Pakar 2
1 Ferdowsi University of Mashhad
2 Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

One of the most important points in teaching translation is teachers' feedbacks on students' translations. The purpose of this paper is two-fold: to describe two main types of feedback in translation classes: i.e. simple and elaborative; and to set- up a model for translation quality assessment on the basis of translation errors which were observed in the translation classes. In our view, if translation teachers are acquainted with translation errors, they can teach translating better. To this end, ten translation classes were observed to study teachers' feedbacks on students' translations as well as their translational errors. Our participants were 300 BA English translation and English literature students and seven teachers in ten different translation classes from Khayyam, Emam Reza and Ferdowsi universities. The results were classified and analyzed. Finally, suggestions are made for the enhancement of teaching translation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • educational feedbacks
  • simple feedback
  • elaborative feedback
  • translation quality assessment
  • teaching translation
خزاعی فرید، علی (1388). «ارزیابی کیفیت ترجمه». فصلنامه مترجم 44، 6-17.
هاشمی، محمدرضا و الناز پاکار (1389). «واکاوی اظهار نظرها و اظهار نظرهای اساتید ترجمه بر ترجمه دانشجویان». فصلنامه مطالعات ترجمه 30 ، 35-50.
Al-Qinai, Jamal. (2000). Translation Quality Assessment: Strategies, Parameters and Procedures. Meta 45(3), 497-519.
Bastin, G. L. (2000). Evaluating beginners’ re-expression and creativity: A positive approach. The Translator 6(2), 231–245.
 Brown, H. (1994). Principles of Language Learning and Teaching. Englewood Cliffs: Prentice Hall Regents.
Butler, D. and P. Winne (1995). Feedback and Self-Regulated Learning: a theoretical synthesis. Review of Educational Research, 65(3), 228-245.
Catford, J. (1965). A Linguistic Theory of Translation. London: Oxford University Press. 
Cook, V. (2008). Second Language Learning and Language Teaching. London: Malta.
Darwish, A (1995). A Model for Designing Decision Based Translation Tests. Online publication. http://www.at-turjuman.com/ 
Ghonsooly, B (2010), Assessing translation. Unpublished manuscript, Ferdowsi University press.
Gouadec, D. (1981). Parameters de l’evaluation de traductions. Meta 26 (2), 99-116.
House, J. (1997). Translation Quality Assessment: A model revisited. Tubingen: Gunter Nar.
(2001). Translation Quality Assessment: linguistic description versus social evaluation. Meta 46(2), 243-257. 
Koller, W. (1979). Einführung in die Übersetzungswissenschaft. Heidelberg: Quelle and Meyer.
Lyster, R, Ranta, L. (1997). Corrective feedback and learner uptake: Nogotiation of forms in communicative classroom. Studies in Second Language Acquisition 19, 37-66. 
Nida, E. (1964). Toward a Science of Translation. Leiden: E. J. Brill.
Pym, Anthony. (1992). Translation Error Analysis and the Interface with Language Teaching. Teaching of translation. ed. Cay Dollerup & Anne Loddegaard. 279-288. Amesterdam: JohnBenjamin.
Reiss, K. (1971): Möglichkeiten und Grenzen der Übersetzungskritik. München: Hueber.
Rodrigues, S. V. (1996). Translation quality: A Housian analysis. Meta 41(2), 223- 227.
Seliger, H. (1983). Classroom Oriented Research in Second Language Acquisition. Rowley, MA: Newbury House Publishers, Inc.
Schiaffino, R., & Zearo, F. (2005). Translation quality measurement in practice. [Presentation]. 46th Annual Conference of the American Translators Association, Seattle.
Thomas, J. (1991). You’re the greatest! A few well-chosen words can work wonders in positive behavior reinforcement. Principal 71, 32-33. 
Vermeer, H. J. (1978). Skopos and commission in translational action. In L. Venuti (2000). The Translation Studies Reader. 221-232. London and New York: Routledge.
Wilss, W. (1974). Problem und Perspektiven der Übersetzungskritik. IRAL, S. 23-41.