توصیف گروه‌های اسمی در گویش لری خرم‌آبادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار زبان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناس ارشد زبان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

  نظریه گروه نقشی حرف تعریف یکی از تعدیل‌های صورت گرفته در نظریه حاکمیت و مرجع گزینی است که در توصیف و تحلیل گروه اسمی، تحول عمده‌ای پدید آورد. به طور مثال مجموعه‌ای از فرافکنی‌های نقشی خاص در سطوح بالاتر از اسم به کار می‌رود. درسطح بالاتر از گروه اسمی در گویش لری خرم‌آبادی، گروه‌های نقشی شمار، حرف تعریف و اضافه به کار می‌رود. گروه‌های نقشی مربوط به اسم بر گروه اسمی هیچ گونه نقش معنایی فرافکنی نمی‌کنند بلکه هر کدام ویژگی‌های نحوی خاصی را به گروه اسمی می‌افزایند. گروه نقشی حرف تعریف، از راه ویژگی‌های نحوی خاصِ حروف تعریف، به گروه اسمی ساخت و معنی مناسب تخصیص می‌دهد. گروه اضافه نیز از راه ویژگی نحوی اضافه و رابطه افزودگی، گروه اسمی را گسترش می‌دهد. تحقیق حاضر، گروه‌های نقشی مربوط به اسم را در گویش لری خرم‌آبادی بررسی و توصیف خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A description of the noun phrases in the Lori dialect of Khorramabad

نویسندگان [English]

  • Zeinab Mohammad Ebrahimi 1
  • P. M Abdi 2
1 Department of linguistics, shahid beheshti linguistics,tehran, iran
2 Shahid Beheshti University
چکیده [English]

One of the modifications in Government and Binding Theory is the Functional Determiner Phrase Hypothesis. This hypothesis has made a main change in the description and analysis of Noun Phrases like the usage of a collection of specific functional projections in the upper levels of noun phrases. The functional phrases which are used in the upper level of Noun Phrases in Khorramabadi Lori Dialect are Number, Determiner and Prepositional phrases. Functional phrases which are related to nouns, do not project any semantic functions to noun phrases. But, they add specific syntactic features to them. Functional Determiner phrases allocate meaning and structure to noun phrases by means of allocating certain syntactic features specific to determiners. Prepositional Phrases expand Noun Phrases via syntactic features and adjunction relations too. The present research studies functional phrases related to nouns in Khorramabadi Lori Dialect on the base of Government and Binding Theory.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Khorramabadi Lori Dialect
  • noun phrases
  • determiner phrases
  • prepositional phrases
  • functional phrases
آرمیده، مینا (1371). بررسی گروه اسمی گویش لری بختیاری مسجد سلیمان. پایان نامة کارشناسی ارشد زبان‌شناسی. دانشگاه تهران.
ابراهیم‌پور، سیروس (1383). بررسی ساختمان گروه اسمی در گویش مازندرانی بر مبنای نظریة ایکس تیره. پایان نامة کارشناسی ارشد زبان‌شناسی. دانشگاه تهران.
احمدی، بهزاد (1378). بررسی گروه اسمی در زبان کردی بر اساس نظریة حاکمیت و مرجع‌گزینی. پایان نامة کارشناسی ارشد زبان‌شناسی. دانشگاه علامه طباطبایی.
ارانسکی، یوسیف. م. (1378). زبان‌های ایرانی. ترجمة علی اشرف صادقی. تهران: انتشارات سخن.
اسلامی، محرم (1373) توصیف وابسته‌های پسین در زبان فارسی بر مبنای نظریة ایکس تیره. پایان نامة کارشناسی ارشد زبان‌شناسی. دانشگاه تهران.
افراشی، آزیتا (1386). ساخت زبان فارسی، تهران: سمت.
امان‌اللهی بهاروند، اسکندر. (1370). قوم لر. تهران: انتشارات آگاه.
ایزد پناه، حمید (1386). فرهنگ لری. تهران: انتشارات آگاه.
ثمره، یدالله (1374). آواشناسی زبان‌فارسی. آواها و ساخت آوایی هجا. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
جلالی کندلوسی، مرتضی (1383). بررسی ساختار گروه اسمی در گویش غرب مازندران بر اساس نظریة ایکس تیره. پایان نامة کارشناسی ارشد زبان‌شناسی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی .
چامسکی، نوآم. (1380). دانش زبان: ماهیت. منشأ و کاربرد آن. ترجمة علی درزی، تهران: نشر نی.
حاتمی عباد. علی اشرف. (1375). بررسی گروه اسمی در گویش کردی کلیایی کرمانشاه. پایان نامة کارشناسی ارشد زبان‌شناسی. دانشگاه علامه طباطبایی.
حق‌بین، فریده (1382). بررسی صوری. نفشی و شناختی تعدی درزبان فارسی. رسالة دکتری زبان‌شناسی. دانشگاه علامه طباطبایی.
حق‌شناس، علی محمد (1384). آواشناسی. فونتیک. تهران: انتشارات آگاه. چاپ دهم.
دادپناه، نغمه (1376). ساختار گروه اسمی در زبان فارسی بر مبنای نظریة ایکس تیره. پایان‌نامة کارشناسی ارشد زبان‌شناسی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
دبیرمقدم، محمد (1383). زبان‌شناسی نظری. پیدایش و تکوین دستور زایشی. تهران: سمت، ویراست دوم.
رادمنش، مهوش (1380).جایگاه واژه‌های اصیل فارسی در مکالمات روزمرة لری. پایان نامة کارشناسی ارشد زبان‌شناسی. دانشگاه علامه طباطبایی .
راویلنسون، ه. (1362). سفرنامة راویلنسون. ترجمة سکندر امان‌اللهی. تهران: آگاه.
سقلاطون، عباس علی (1373). بررسی گروه اسمی زبان فارسی بر مبنای نظریة ایکس تیره. پایان نامة کارشناسی ارشد زبان‌شناسی. دانشگاه فردوسی مشهد.
سلیمی خورشیدی، علی (1385). بررسی ساختمان گروه اسمی در گویش مازندرانی بر اساس نظریة ایکس تیره. پایان نامة کارشناسی ارشد زبان‌شناسی. دانشگاه علامه طباطبایی.
عطایی، افشین (1379). بررسی ساختمان گروه اسمی در گویش گیلکی بر اساس نظریة ایکس تیره. پایان نامة کارشناسی ارشد زبان‌شناسی. دانشگاه تهران.
غلامعلی‌زاده، خسرو (1376). ساختار ربان فارسی. تهران: انتشارات احیاء کتاب.
غنی‌لو، توکل. (1379). ساخت گروه اسمی در زبان ترکی آذری بر اساس نظریة ایکس تیره. پایان نامة کارشناسی ارشد زبان‌شناسی. دانشگاه تهران .
فتحی، آذر (1380). راهنمای گردآوری گویش‌ها. تهران: فرهنگستان زبان و ادب پارسی.
فلاحی، احمد (1379). ساخت درونی گروه اسمی گویش لری ملایری بر اساس نظریة ایکس تیره. پایان نامة کارشناسی ارشد زبان‌شناسی. دانشگاه تهران.
گلفام، ارسلان (1385). اصول دستور زبان. تهران: سمت.
لبافان خوش، زهرا (1384) بررسی ساخت درونی گروه اسمی فارسی با توجه به سطح فرافکن وابسته‌های پسین. پایان نامة کارشناسی ارشد زبان‌شناسی. دانشگاه تهران.
محمد ابراهیمی جهرمی، زینب (1382). بررسی ساختار گروه فعلی در زبان فارسی گفتاری معیار در مقایسه با زبان فارسی نوشتار معیار. رسالة دکتری زبان‌شناسی. دانشگاه تربیت مدرس.
مشکوۃالدینی، مهدی (1375). توصیف گروه اسمی زبان فارسی از دیدگاه دستور زایشی، رسالة دکتری زبان‌شناسی. دانشگاه تهران.
___________ . (1386) بررسی و چگونگی کارکردهای ساختی گروه‌های نقشی اسم. مجموعه مقالات هفتمین همایش زبان‌شناسی ایران. جلد اول. تهران: دانشگاه علامه طباطبایی. 367-383.
نجف‌ وند، حمید (1386). قواعد و دستور زبان همراه با فرهنگ لری لرستان.تهران: انتشارات آگاه.
یوسفیان، پاکزاد (1371). زبان بلوچی. گویش لاری: بررسی گروه اسمی. فعلی و قیدی. پایان نامة کارشناسی ارشد زبان‌شناسی. دانشگاه تهران.
 
Abney, S. P. (1987). The English Noun Structure in its Sententional Aspect. Ph. D. Diss. Massachuset Institute of Technology.
Adger, D. (2003). Core Syntax . Oxford: Oxford University Press.
Chomsky, N. (1957). Syntactic Structure. The Hague: Mouton.
__________. (1981). Lectures on Government and Binding. Mass: MIT Press.
Cowper, E. (1992). A Concise Introduction to Syntactic Theory. Chicago: The University of Chicago Press.
Crystal, D. (1992). 3rd edition. A Dictionary of Linguistics and Phonetics. London: Blackwell.
Gomeshi, T. (1996). Projection and Inflection: A study of Persian Phrase Structure. Ph.D. dissertation. University of Toronto
Haegeman, L. (1994). Introduction to Government and Biding Theory. Oxford: Blackwell.
Haegeman, L. and Gueron, J.English.(1999). Grammar: A Generative Perspective. Oxford:Blackwell.
Jackendoff, R. (1977) _Syntax: A Study of Phrase Structure. Cambridge M A: MIT Press
Koopman, H. and D. Sportich. (1991).The Position of Subject. Lingua 85, 211-58.
Kroeger, Paul. R. (2005( .Analyzing Grammar. An Introduction. Cambridge:Cambridge University Press.
Mahootian, S.(1993). A Null Theory of Code Switching. Ph. D. dissertation. Northwesten.  University.Illinois.
Moinzadeh,A. (2006). The Ezafe Phrase in Persian: How complements are added to Ns As. Journal of Social Sciences and Humanities of Shiraz University, 23 (1), 1-13.
Pollock, J. Y.(1989). Verb Movement. Universal Grammar and the Structure of IP. Linguistic Inquiry 20,(3), 1-61.
Radford, A. (1981). Transformational Syntax. Cambridge: Cambridge University Press.
Samiian, V. (1983). Structure of Phrase Categories in Persian: An X-Bar AnalysisPh.D dissertation. UCLA.
Trask, R. L. (1991). A Dictionary of Grammatical Terms in Linguistics. London: Routledge.