چشم‌انداز آموزش زبان فارسی به غیر ایرانیان از منظر برنامه‌‌ریزی درسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار زبان‌شناسی و آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

  تجربه نشان داده است که غفلت از برنامه درسی و نحوه طراحی آن به معنای عدم توجه جدی به محتوا، اهداف یادگیری، اهداف رفتاری، نحوه آموزش و شیوه ارزشیابی برنامه زبان‌آموزی است. هدف این مقاله توجه دادن متخصصان زبان فارسی به اهمیت برنامه درسی در چشم‌انداز آموزش زبان فارسی به غیر ایرانیان است. از مهم‌ترین ویژگی‌های یک کتاب مناسب آموزش زبان داشتن نظریه زبانی و نظریه یادگیری و توجه به تفاوت‌های زبان‌آموزان و اهداف و نیازهای آنهاست. سؤال مقاله حاضر این است که فرآیند تدوین کتاب‌های آموزشِ زبان فارسی به غیرایرانیان، تا چه حد از اسلوب علمی طراحی برنامه درسی تبعیت می‌کند. برای این منظور در بخش مبانی نظری، تفاوت بین روش تدریس و طراحی برنامه درسی نشان داده شده و روش‌های تدریس و برنامه‌های درسی بر پایه نظریه‌های زبانی توصیف شده است. سپس سیر تکوین برنامه‌های درسی و جهت‌گیری‌های غالب در این زمینه و در نهایت نحوه بازنمایی این سیر تکوینی در کتاب‌های آموزش زبان فارسی به غیرایرانیان مورد بحث قرار گرفته است. در بخش پایانی مقاله نیز ضمن برشمردن عوامل مؤثر در طراحی برنامه درسی مناسب چند پیشنهاد کاربردی برای بسامان کردن فرآیند تدوین منابع آموزش زبان فارسی به غیر ایرانیان ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The prospect of teaching persian to non-Iranians from the viewpoint of syllabus design

نویسنده [English]

  • R. M Sahraei
Allameh Tabataba'i University
چکیده [English]

Experience has shown that ignoring the syllabus and its design would mean a lack of serious attention to the content, learning and behavioral objectives, and the teaching and evaluation method of the language acquisition program. This article aims to remind the Persian experts of the importance of syllabus/ curriculum in the perspective of Teaching Persian to Non-Iranians. One of the most important characteristics for a textbook suitable for language teaching is to have a linguistic theory and a learning theory, and to pay attention to language learner differences, and their goals and needs. The question in this article is "how closely the process of developing Persian language textbooks follows the methodology of syllabus design"? For this purpose, the first section, theoretical foundations, displays the difference between teaching methodology and syllabus design, and describes syllabuses based on linguistic theories. Then, the evolutional route of the syllabuses is explained, and their dominant tendencies are determined. Finally, the method of representation of this evolutional route in the textbooks for teaching Persian to Non-Iranians is discussed. In the final section of the article, while itemizing the effective factors in designing proper syllabuses, some practical suggestions are made for organizing the process of developing teaching Persian to non-Iranians resources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • syllabus
  • linguistic theory
  • learning theory
  • Persian language teaching
  • form
  • Meaning
دبیرمقدم، محمد، مهری قره‌گزی و مهرداد اصغرپور. (1389). بررسی صوری و ساختاری کتاب‌های آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان. طرح پژوهشی درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی.
همایون، همادخت. (1379). واژه‌نامة زبا‌‌ن‌شناسی و علوم وابسته (با تجدید نظر و اضافات). تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
Austin, J.L. (1965). How to Do Things With Words. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Brockett, C. (2000). A Communicative Framework for Introductory Japanese Language Curricula. Honolulu: University of Hawai'i Press.
Brumfit, C.J. & Johnson, K. (1979). (eds.). The Communicative Approach to Language Teaching. Oxford: Oxford University Press.
Bygate, M. (2001). Researching Pedagogic Tasks: Second Language Learning, Teaching, and Testing. London: Longman.
Ellis, N. (2005). At the interface: Dynamic interactions of implicit and explicit knowledge. Studies in Second Language Acquisition 27, 305-352.
Ellis, R. (1989). Are classroom and naturalistic acquisition the same? A study of classroom acquisition of German word order rules. Studies in Second Language Acquisition 11, 305-328.
                 (1997). SLA Research and Language Teaching. Oxford: Oxford University Press.
                  (2003). Task-based Language Learning and Teaching. Oxford: Oxford University Press.
Finocciaro, M. , & Brumfit, C. (1983). The Functional-notional Approach: From Theory to Practice. Oxford: Oxford University Press.
Firth, J.R. (1957). Papers in linguistics, 1934-1951. London: Oxford University Press.
Garcia-Mayo, M. P. (ed.) (2007). Investigating Tasks in Formal Language Teaching. Clevedon: Multilingual Matters.
Griffiths, C. (ed.) (2008). Lessons from Good Language Learners. Cambridge : Cambridge University Press.
Halliday, M.A.K. (1973). Explanations in the Function of Language. London: Arnold.
Hymes, D. (1972). On communicative competence. In J.B. Pride & J. Holmes (eds), Sociolinguistics. Harmonsworth, Middlesex: Pinguin Books
Johnson, K. (1996). Language Teaching and Skill Learning. Oxford: Blackwell.
Krahnke, Karl (1987). Approaches to Syllabus Design for Foreign Language Teaching. Prentice Hall Regents: Englewood Cliffs.
Lightbown, P. (1983). Exploring relation between developmental and instructional sequences. In H. G. Seliger & M. H. Long (eds.), Classroom Oriented Research in Second Language Acquisition pp. 217-43. Rowley, MA: Newbury House.
Long, M. H. (2000). Focus on form in task-based language teaching. In R. Lambert & E Shohamy (eds.), Language Policy and Pedagogy: Essays in honor of Ronald Walton, 181-96. Amsterdam: John Benjamins.
                    (2005). (ed.) Second Language Need Analysis. New York: Cambridge University Press.
                  (2007) Problems in SLA. Mahwah, NJ: Lwrence Frlbaum. 
                   (2009). Language teaching. In Long, M.H. and C.J. Doughty (eds.), The Handbook of  Language Teaching, 3-5.Wiley-Blackwell Publishing.
Long, M. H. & Crookes, G. (1993). Units of analysis in syllabus design: The case of task. In G. Crookes & S. Gass (eds.), Tasks in a Pedagogic Context , 9-64. Clevedon: Multilingual Matters.
Long, M.H. and C. J. Doughty (eds.) (2009). The Handbook of  Language Teaching.London: Wiley-Blackwell Publishing.
Long, M.H. and Robinson, P. (1998). Focus on form: Theory, research and practice. In C.J. Doughty & J. Williams (eds.),  Focus on form in Classroom SLA, pp. 15-41. New York: Cambridge University Press.
Nunan, D. (1996). Atlas. Boston, MA: Heinle and Heinle.
                 (1999). Syllabus Design. Oxford University Press.
                 (ed.) (2003). Practical English Language Teaching. Mc Graw Hill.
                 (2004). Task-based Language Teaching. Cambridge: Cambridge University Press.
Palmer, H. (1922). The Scientific Study and Teaching of Language. London: Harrap.
Pienamann, M, (1989). Is language teachable?. Applied Linguistics 10, 52-79.
Robinson, P. (1995). Task complexity and second language narrative discourse. Learning 45, 99-140.
           ­­        (1996a). Consciousness, Rules and Instructed Second Language Acquisition. New York: Peter Lang.
                (2001). Task complexity, task difficulty and task production: Exploring interactions in a componential framework. Applied linguistics 22, 27-58.
                (2003a). attention and memory during SLA. In C.J. Doughty and M.H. Long (eds.) , The Handbook of Second Language Acquisition. Blackwell Publishing.
                (2003b). The cognition hypothesis of adult, task-based language learning. Second Language Studies 21, 45-107.
                (2005). Aptitude and second language acquisition. Annual Review of Applied Linguistics 25, 46-73.
                (2007). Criteria for classifying and sequencing pedagogic tasks. In Garcia-Mayo, M. P. (ed.) , Investigating Tasks in Formal Language Teaching, pp.7-27. Clevedon: Multilingual Matters.
                (2009). Syllabus Design. In Long, M.H. and C.J. Doughty (eds.), The Handbook of  Language Teaching, pp. 294-311.Wiley-Blackwell Publishing.
Skehan, P. (1996). A framework for task-based approaches to instruction. Applied Linguistics 17, 34-59.
                (1998). A Cognitive Approach to Language Learning. Oxford: Oxford University Press.
Skehan, P. and Foster, P. (2001). Cognition and tasks. In Robinson, P. (ed.), Cognition and Second Language Instruction, 183-205. Cambridge: Cambridge University Press.
 Van den Branden, K.(ed) 2006. Task-based Language Education; From Theory to Practice Cambridge. Cambridge University Press.
Wilkins, D. (1976). Notional syllabuses. Oxford: Oxford University Press.
Willis, d. (1990). The Lexical Hypothesis: A New Approach to Language Teaching. London: Collins.
 Willis, d. & J. Willis (2007) Doing Task-based Teaching. . Oxford: Oxford University Press.
Yalden, J. (1983). The Communicative Syllabus: Evolution, Design, and Implementation. Oxford: Pergamon.