نقش ممیز عدد در گروه حرف تعریف کردی کلهری

نویسندگان

دانشگاه رازی

چکیده

در این مقاله، نقش ممیز عدد در درون گروه حرف تعریف کردی کلهری را به عنوان یک زبان ممیزی بررسی می کنیم. ممیزها عناصری هستند که به عنوان متمم عدد با اسامی قابل شمارش به کار می روند. فرافکن حاصل از این هستۀ نقشی در درون گروه حرف تعریف پایین تر از گروه سوری ضعیف و بالاتر از گروه شمار جای می گیرد. برای تبیین نقش این عناصر ابتدا الگوهای چیرچیا (1998)، بورر (2005) و گبهارت (2009) را به عنوان سه مدل مسلط موجود در این زمینه ارائه کرده، همراه با توصیف ممیزهای عدد کردی کلهری از این سه دیدگاه کفایت آنها را دربرابر این داده های جدید می آزماییم. براساس مدل چیرچیا، در زبانهای ممیزی دلالت اسامی توده وار بوده و لذا به علت جمع بسته نشدن اسامی به تنهایی، از ممیزها برای جمع بستن اسامی استفاده می شود. وجود اسامی قابل شمارش و تکواژ جمع در زبان کردی و اختیاری بودن ممیزها حاکی از نادرستی این دیدگاه است. بورر (2005) براین عقیده است که تکواژ شمار و ممیزها نقش انفراد را داشته و در توزیع تکمیلی هستند. نظر به حضور همزمان ممیز و نشانۀ جمع در گروه حرف تعریف کردی کلهری، کارایی این دیدگاه در توصیف داده های این زبان نیز رد می شود. سرانجام نشان می دهیم که چنانچه به پیروی از گبهارت قائل به آن باشیم که ممیزهای عدد حاوی مشخصه هایی مانند [کمیّت] و [انفراد] بوده و درمقابل، تکواژهای جمع دارای مشخصۀ [گروه] باشند قادریم ضمن توصیف ممیزها در این زبان، توزیع آنها را نیز در درون گروه های حرف تعریف تبیین کنیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Numeral Classifiers in the Kalhori Kurdish DPs

نویسندگان [English]

  • Kobra Nazari
  • Shoja Tafakkori Rezai
Razi university
چکیده [English]

In this paper, we investigate the syntactic role of numeral classifiers inside the DPs of Kalhori Kurdish as a classifier language. As a complement of the numeral head, classifiers are used with countable nouns, so that its functional projection (CLP) is placed below weak quantifier phrase (WQP) and above number phrase (NumP). To describe the function of this element, we first represent the models of Chierchia (1998), Borer (2005) and Gebhardt (2009) as the three dominant models in this regard and through the description of Kalhori Kurdish numeral classifiers, we also examine these models adequacy across these new data. According to chierchia’s model, in classifier languages, the denotation of nouns is uniformly mass. Consequently, because of the absence of plurals, a classifier is needed to individuate masses into individuals. mass/count distinction of nouns and plural morphology in Kurdish and optionality of classifiers prove that Chierchia’s idea is not applicable to Kurdish data. Borer (2005) refers to the general complementary distribution between numeral classifiers and number morphology and believes that the role of both number morphology and classifiers is to individuate nouns. Because of the simultaneous presence of classifiers and plural morphemes in the same DP in the language under study, the efficacy of this model is also rejected in describing the data of this language. At last, following Gebhardt’s feature-based model, we consider that the numeral classifiers have some features such as [abs q] and [indiv] and plural morphemes have the more specific [group] feature, in addition to specifying the classifiers function, using these features, we are able to describe their distribution inside Kurdish DPs as well.

کلیدواژه‌ها [English]

  • numeral classifier
  • DP
  • Kalhori Kurdish
  • [q] feature
  • [indiv] feature