بررسی فرایند قلب و اصل مرز اجباری در زبان فارسی براساس واج‌شناسی غیرخطی

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

فرایند قلب، فرایندی است که در آن توالی واج‌ها به دلایل متفاوتی جابه‌جا می‌شود. هدف این مقاله بررسی انگیزه اعمال فرایند قلب است و نشان می‌دهد که برخلاف آنچه تا به‌حال ثابت شده است اصل توالی رسایی در همه موارد انگیزه اعمال فرایند قلب نیست. تحلیل داده‌ها در چارچوب نظریه‌ی خودواحد و نظریه بهینگی نشان می‌دهد که اصل جذب و اصل مرز اجباری فرایند قلب را تحریک می‌کنند و سپس فرایندهای دیگری مانند ادغام مشخصه‌های همجوار، حذف ،کشش جبرانی و ناهمگونی فعال می‌شوند تا توالی‌های بهینه‌ در گفتار فارسی‌زبانان ظاهر ‌شوند. نتایج نشان می‌دهد که در میان همخوان‌های [+رسا] مانند روان‌ها، به‌خصوص همخوان /r/ و چاکنایی‌های/h/ و /?/ و همخوان‌های [+پیوسته] یعنی سایشی‌ها بیشتر جذب هسته‌ی هجا می‌شوند و بیشترین نقش را در فعال نمودن اصل مرز اجباری به‌عهده دارند. چارچوب تحلیلی مقاله نشان می‌دهد که رفتار واجی همخوان‌های چاکنایی در فرایند قلب رسا بودن این همخوان‌ها را در زبان فارسی تأیید می‌کند. در این مقاله علاوه بر ادغام، حذف و ناهمگونی به عنوان عملکرد اصل مرز اجباری معرفی شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of Metathesis and OCP in Persian based on non-linear phonology

نویسندگان [English]

  • elaheh atayi
  • batool alinezhad
University of Isfahan
چکیده [English]

Metathesis occurs when ,due to some different factors, phonological segments exchange their linear order. The analysis developed in the framework of autosegmental phonology and optimality theory highlight the major role of Attraction Principle and Obligatory Contour Principle in activating metathesis which stimulates some other phonological processes such as feature coalescence, deletion, compensatory lengthening and dissimilation in return to provide optimal forms in Persian. Results illustrate that [+son] consonants, especially /r/ and glottal consonants /h/ and /?/ as well as [+cont] consonants, i.e fricatives, more than others are attracted by the source, i.e. vowels which causes metathesis. The phonological behavior of glottal consonants in metathesis provides some evidence for their sonoracity. In this paper, besides feature coalescence, deletion and dissimilation are also introduced as the consequences of OCP.

کلیدواژه‌ها [English]

  • metathesis
  • non-linear phonology
  • non
  • linear phonology
  • Obligatory Contour Principle
  • Sonority Sequencinɡ Principle
  • compensatory lengthening and attraction