بررسی روند رشد مفاهیم عام در کودکان فارسی زبان

نویسنده

دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

عبارت‌های عام (مانند، گیاهان به آب نیاز دارند) به ویژگی‌های اصلی، پایدار و بی‌زمان کل مقوله اشاره‌می‌کنند و نقش مهمی در روند رشد پردازش مفهومی کودک ایفامی‌کنند. این عبارت‌ها‌ نمی‌توانند با استفاده از یک قاعده کلی شناخته‌شوند و مجموعه‌ای از اطلاعات زبانی و فرازبانی برای شناسایی و درک آن‌ها نیاز است. در مطالعه حاضر، با اجرای دو آزمون، توانایی 16 آزمودنی کودک از دو گروه سنی 3-4 و 4-5 سال در درک و تولید مفاهیم عام با استفاده از امکانات صرفی و نحوی موجود در جمله مورد بررسی قرارگرفت. یافته‌های به‌دست‌آمده نشان‌داد که در هر دو آزمون صرفی و نحوی،کودکان گروه سنی 4-5 سال عملکرد بهتری در درک و تولید اسم جنس نسبت به گروه سنی 3-4 سال داشتند. همچنین، کودکان هر دو گروه سنی از امکانات صرفی بیشتر از امکانات نحوی در پردازش اسم جنس استفاده‌کردند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study of developmental process of generic concepts in Persian-speking children

نویسنده [English]

  • shohre sadeghi
Allameh Tabataba'i University
چکیده [English]

  Generic
sentences (e.g.,
GijAhAn be ?Ab nijAz dArӕnd “Plants
need water”) refer to essential, enduring and timeless properties of the category
and play a crucial role in the developmental trend of childrens’ conceptual
processing. Interpreting generic sentences requires integration of multiple
linguistic and non-linguistic cues rather than implementing a simple rule. The
present study focused on 3-4 and 4-5 year-olds’ (N = 16) use of morphosyntactic
cues to determine whether the NP in subject position of a sentence is generic
or not. The results of the data analysis revealed that in both morphological
and syntactic experiments, children in the 4-5 age group had higher level of linguistic
ability in the comprehension and production of generic noun phrases compared to
children in the 3-4 age group. Also, children of both age groups used
morphological cues rather than syntactic ones to process generic noun phrases.
  

کلیدواژه‌ها [English]

  • generic sentences
  • Persian-speaking children
  • generic noun
  • morphosyntactic cues
  • language development
  • Persian
  • speaking children