صفت تفضیلی در حوزه‏ی کسره‏ی اضافه

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

در این مقاله، ضمن معرفی حوزه‏ی کسره‏ی اضافه و پذیرش تحلیل معظمی (1385)، با قائل شدن به گروه درجه در زبان فارسی، به مقایسه‏ی ‏دو فرضیه در خصوص ساخت درجه در صفات تفضیلی این زبان می‏پردازیم. بر خلاف نظر کندی (1999) که معتقد است گروه درجه ‏‎[DegP]‎‏ در درون فرافکن مستقل خود گروه صفتی را به عنوان متمم میپذیرد، به پیروی از جکنداف (1977)، هلان (1981)، هایم (1985)، ‏مک‌کاولی (1994) و هازوت (1995) گروه درجه را در جایگاه مخصص گروه صفتی در زبان فارسی در نظر می‏گیریم که هسته‏ی صفت، ‏گروه حرف اضافه‌ای با هسته‏ی "از" را به‌ عنوان متمم خود پذیرفته است. آنگاه با قائل شدن به این که هسته‏ی گروه درجه دارای مشخصه‏ی ‏قوی و تفسیر نا‌پذیر ‏‎[Adj]‎‏ هست، در نحو آشکار هسته‏ی گروه صفتی را به خود جذب می‏کند تا مشخصه‏ی ‏‎[Adj]‎‏ خود را بازبینی و حذف ‏کند. بدین ترتیب فرافکن درجه، خود در درون فرافکن گروه صفتی قرار میگیرد و همراه با آن وارد حوزه‏ی اضافه می‏شود.‏

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Comparative Adjective in Ezafe Construction

نویسندگان [English]

  • Ali Darzi
  • Leila Ghadiri
چکیده [English]

In this paper, we compare and contrast two competing hypotheses with respect to the structure of ‎Degree Phrase (DegP) in Persian comparative adjectival constructions in the light of Moazzami’s ‎‎(2006) analysis of the Ezafe construction in this language. Arguing against Kennedy’s (1999) ‎proposal, according to which DegP as a independent syntactic object takes the AP as its ‎complement, we show that data from Persian support the hypothesis proposed by Jackendoff ‎‎(1977), Hellan (1981), Heim (1985), McCawley (1994), and Hazout (1995), among others, under ‎which the DegP is merged in the Spec AP and takes a prepositioanal phrase headed by "az" (than) ‎as its complement. We propose that the head Deg bears a strong uninterpretable feature [Adj] and ‎absorbs the adjective to check and delete it in overt syntax.‎

کلیدواژه‌ها [English]

  • ‎: Ezafe construction
  • Comparative adjective
  • Degree projection.‎