واژه‌بست ها در زبان گیلکی: رویکردی رده‌شناختی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زبان انگلیسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران

2 رشت، دانشگاه گیلان، دانشکده علو انسانی، گروه زبان و ادبیات انگلیسی

3 دانشجوی دکتری زبانشناسی همگانی، دانشگاه آزاد، واحد علوم تحقیقات، تهران

چکیده

واژه‌بست‌ها تکواژهای مقیدی هستند که ازنظر نحوی واژه‌اند، اما از نظر ساختواژی به یک واژه وابسته‌اند و با آن، نوعی واحد ساختواژی تشکیل می‌دهند. هدف از انجام این پژوهش، توصیف و تحلیل واژه‌بست‌های زبان گیلکی (گویش گیلکی اشکورات) با بهره‌گیری از آزمون‌های مطرح شده در پیشنۀ مطالعات، است. نخست، داده‌ها از طریق شمّ زبانی یکی از نگارندگان و همچنین با رجوع به برخی از منابع مکتوب گردآوری شده و سپس، تمام تکواژهای وابسته با اعمال آزمون‌های آوایی، صرفی و نحوی بررسی شده‌اند. بر اساس رویکرد کلاونس، می‌توان گفت که همه واژه‌بست‌ها در گیلکی اشکورات بعد از پایه به کار می‌روند و از این‌رو همگی پی‌بست هستند. در گیلکی اشکورات 11 واژه‌بست وجود دارد که از این میان 9 مورد، واژه‌بست ویژه و 2 مورد واژه‌بست ساده به شمار می‌روند. یافته‌های این تحقیق می‌تواند در رده‌شناسی واژ‌بست‌های زبان‌های ایرانی و زبان‌های مشابه کاربرد داشته باشد.

واژگان کلیدی: تکواژ وابسته، پی‌بست، واژه‌بست ویژه، واژه‌بست ساده، گیلکی

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Clitics in Gilaki: A typological approach

نویسندگان [English]

  • Hakimeh Pourjamal Ghouyjagh 1
  • Mansour Shabani 2
  • Seyed Misagh Habibzadeh 3
1 English Department, Faculty of Medicine, Guilan University of Medical Sciences, Rasht, Iran
2 رشت، کیلومتر 5 جاده تهران، دانشگاه گیلان، دانشکده علوم انسانی، گروه زبان و ادبیات انگلیسی
3 Ph.D candidate in Linguistics
چکیده [English]

Clitics, as a subtype of bound morphemes, are syntactically words. However, they are morphologically dependent on a word with which they make up a morphological unit. This study attempts to describe and analyze clitics in Gilaki (Eshkevarat dialect) employing a battery of tests proposed in the literature. First, the data were gathered using the linguistic intuition of one of the authors and a number of existing written stuff. Then, all bound morphemes were described and analyzed employing phonological, morphological, and syntactic tests. Under Kalavens’s approach, one can say that as all clitics in Gilaki attach to the end of the base, hence they count as enclitics. Eshkevarat Gilaki contains eleven clitics out of which nine clitics are regarded as special clitics and 2 clitics as simple ones. The findings of this research can contribute to the typology of the clitics in the Iranian and similar languages.

Key words: bound morpheme, enclitic, special clitic, simple clitic, Gilaki

کلیدواژه‌ها [English]

  • bound morpheme
  • enclitic
  • special clitic
  • simple clitic
  • Gilaki