راهبردهای خودترمیمی خودآغازی در خلاصه‌گویی داستان در زبان فارسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ددانشجو.ی کارشناسی ارشد رشته زبان شناسی گروه زبان انگلیسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران

2 گروه زبان انگلیسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه یاسوج، یاسوج

چکیده

موضوع اصلی پژوهش حاضر بررسی خود‌ترمیمی خود‌آغازی در خلاصه‌گویی در زبان فارسی است. نویسندگان در این مطالعه به بررسی راهبرد‌های مورد استفاده در خودترمیمی خود‌آغازی، الگوی فراوانی وقوع این راهبرد‌ها و ترجیحات کاربرد آنها پرداخته‌اند. هدف دیگر این مطالعه بررسی رابطه‌ی متغیر جنسیت با راهبرد‌های خودترمیمی خود‌آغازی در خلاصه‌گویی است. جامعه‌ی آماری این مطالعه متشکل از 20 مرد و 20 زن در رده‌ی سنی 20-40 سال است. بر اساس داده‌های جمع آوری شده از 374 دقیقه بازگویی داستان یا فیلم توسط شرکت‌کنندگان، مشاهده شد که از تمامی راهبردهای ترمیم بر اساس الگوی ده‌گانه‌ی راهبردهای ترمیم شگلاف (2013) استفاده شده است. یافته‌ها نشان می‌دهند که ترمیم غیرواژگانی و پرش توالی به ترتیب بیشترین و کمترین بسامد ترمیم‌های انجام شده را به خود اختصاص داده‌اند. راهبردهای جایگزینی، بازیابی و جستجو نیز کاربرد زیادی داشته‌اند. سایر راهبردها نیز با بسامدهای کمتر به کار‌ رفته‌اند. همچنین، با وجود اینکه زنان ‌بیش از مردان انواع ترمیم استفاده کرده‌اند، تفاوت معناداری بین ترمیم در زن‌ها و مردها مشاهده‌ نشد. ازآنجا ‌که عمده‌ی مطالعات در حوزه‌ی ترمیم در مکالمات چندنفره صورت گرفته، یافته‌های این پژوهش که متمرکز بر ترمیم در گفتار تک‌گویه (خلاصه‌گویی توسط یک فرد) بود، می‌تواند در توسعه‌ی مطالعات ترمیم نقش داشته و مورداستفاده‌ی دیگر پژوهشگران واقع شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Self-initiated self-repair strategies in story-retelling in Persian

نویسندگان [English]

  • fatemeh vaziri nasab 1
  • mozhgan hooshmand 2
1 Master student in Linguistics, English Department, Faculty of Humanities, Yasouj University, Yasouj, Iran
2 Department of English language, faculty of Humanities, University of Yasouj, Yasouj, Iran
چکیده [English]

The present study investigated self-initiated self-repair in Persian language. The main objectives of this study include the strategies used in self-initiated self-repair as well as the frequency pattern of these strategies, and the preferences and priorities of using the operations employed by Persian native speakers in story-retelling. Moreover, the relationship between the participants’ gender and the use of repair strategies is addressed. This study employed 20 male and 20 female participants in the age group of 20 to 40. The findings, based on the data collected during 374 minutes of story-retelling, show the employment of all repair operations based on Schegloff’s framework (2013). In details, the findings of this research indicate that non-lexical repair and sequence jumping are the most and the least used strategies. Replacing, recycling, and searching were identified as the most used strategies while three strategies namely parenthesizing, reformatting, sequence jumping, were recognized as the least used strategies. In relation to gender, although women's use of repair operations was identified more, no significant difference was observed between female and male participants in this regard. Since this study investigates repair in monologues, it might lead to the development of the investigations in this area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Repair Strategies
  • Story-Retelling
  • Self-Initiated Self-Repair
  • Conversation Analysis
  • Persian