بررسی اثربخشی آموزش مهارت آگاهی واجی بر عملکرد حیطه کاربرد ریاضی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی زبانشناسی همگانی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران،

2 دانشیار گروه تخصصی زبانشناسی همگانی، دانشگاه فردوسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، مشهد، ایران

3 مشهد- میدان آزادی-دانشگاه فردوسی مشهد-دانشکده ادبیات و علوم انسانی-گروه زبان شناسی

چکیده

حوزه کاربرد بالاترین سطح اجرا در ریاضیات است که شامل خرده‌آزمون‌های اندازه‌گیری، زمان و پول، تخمین و حل‌مسأله است. مهارت حل‌مسأله جوهر اساسی ریاضیات است و دانش‌آموزان بایستی بتوانند پس از آموزش و فراگیری مفاهیم ریاضی، مسایل مربوط به آن‌را حل کنند. در همین راستا، این پژوهش سعی بر آن دارد تا به بررسی تأثیر آموزش آگاهی واجی بر عملکرد حوزه کاربرد ریاضی دانش‌آموزان پایه دوم دبستان بپردازد.

پژوهش حاضر که از نوع کاربردی و آزمایشی است بر روی تعداد 140 نفر دانش‌آموز دختر پایه دوم دبستان شهر قوچان در سال تحصیلی 1402-1401 با میانگین سنی 6/7 سال انجام شد. از این میان تعداد 70 نفر به‌عنوان گروه آزمایش و 70 نفر به‌عنوان گروه گواه انتخاب شدند. گروه آزمایش طی 10 جلسه در معرض آموزش آگاهی واجی قرار گرفتند. از هر دو گروه هم در حوزه آگاهی واجی و هم در حوزه کاربرد ریاضی پیش‌آزمون و پس‌آزمون به‌عمل آمد. نتایج نشان داد که آموزش مهارت آگاهی واجی در حوزه کاربرد ریاضی در دانش‌آموزان دختر پایه دوم دبستان تأثیر معنی‌داری دارد. بدین ترتیب نتایج پژوهش حاضر همراستا با نتایج سایر پژوهش‌های انجام شده در خارج از ایران در این زمینه است. اما جنبه تفاوت این پژوهش با سایر پژوهش‌ها، تقسیم‌بندی مهارت آگاهی واجی بر مبنای سن و در نظر گرفتن حوزه کاربرد برای آزمون ریاضی بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Studying the Effectiveness of Phonological Awareness Training on the performance of Mathematical Applications

نویسندگان [English]

  • elham ziyayiquchanatiqe 1
  • azam estaji 2
  • Atiyeh Kamyabi Gol 3
1 Ph.D student of linguistics of Ferdowsi university
2 Associate Prof. of Linguistics, Department of Linguistics, Faculty of Letters, Ferdowsi University of Mashhad.
3 Department of Linguistics Faculty of Letters and Humanities Ferdowsi University of Mashhad Mashhad, Iran
چکیده [English]

The domain of application is the highest level of performance in mathematics including measurement, time and money, estimation and problem-solving. Problem-solving is the essence of mathematics and students should be able to solve problems after teaching and learning mathematical concepts. In this regard, this research tries to study the effect of phonological awareness training on the performance of second-grade elementary school students in mathematical application.

The current research was conducted on 140 second-grade female students of Quchan elementary school in 1401-1402 with the average age of 7.6 . Among these, 70 were selected as the experimental group and 70 as the control group. The experimental group was exposed to phonological awareness training during 10 sessions.Both groups were pre-tested and post-tested in the field of phonological awareness and mathematical application. The results showed that teaching phonological awareness has a significant effect on mathematical application of female students of second grade. This result is in line with the results of other studies conducted outside Iran in this field. But the difference aspect of this research with others was the division of phonological awareness based on age and considering the field of application for math test.

کلیدواژه‌ها [English]

  • phonological awareness
  • mathematical application area
  • second grade elementary school student