جایگاه ساختاری «چرا» در زبان فارسی

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

این مقاله به توصیف و تبیین جایگاه پرسشواژه «چرا» در زبان فارسی می‌پردازد. در مورد جایگاه پرسشواژه افزوده «چرا» ، دو نظر متفاوت وجود دارد، یکی آن است که «چرا» بعد از فعل یعنی در سمت راست آن تولید شده و به اجبار به سمت چپ فعل حرکت می‌کند و دیگری که در این مقاله برای اول بار آن را پیشنهاد می‌کنیم، آن که «چرا»  از همان ابتدا در سمت چپ فعل تولید شده و به جایگاهی بالاتر در همان سمت جا به جا می‌شود. در این مقاله با بهره‌جویی از ترتیب خطی عناصر در ساختار نحوی جمله و همچنین با استفاده از دسته‌ای شواهد از دیدگاه دوم حمایت می‌کنیم و «چرا»  را به عنوان پرسشواژه گروه علت در گروه فعلی کوچک قرار می‌دهیم و به پیروی از رویکرد شلانسکی وسوئر(2011) آن را به مشخص‌گر گروه استفهام جا به جا می‌کنیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The structural position of chera (why) in Persian

نویسندگان [English]

  • mahboobeh Naderi
  • ali Darzi
چکیده [English]

This article investigates the position of the adjunct «chera» (why) in Persian. There are two different proposals to consider. According to the first proposal, «chera» is merged post-verbally before it obligatorily moves to precede the verb. According to the second proposal, first introduced in this article, «chera» is generated before the verb, but moves somewhere higher in the tree structure. In this article we employ the linear order of the phrases in the sentence and certain empirical facts to support the second hypothesis. We take «chera» as a wh-causal phrase merged in the adjunct position to the vP to the left before it moves to the Spec, Interrogative phrase along the lines of Shlonsky and Soare (2o11).

کلیدواژه‌ها [English]

  • wh
  • wh-adjunct
  • adjunct
  • word order
  • InterrogativeP
  • causal clause