1. تبیین دستوری نمایه سازی مفعول در زبان فارسی

والی رضایی؛ فاطمه بهرامی

دوره 6، شماره 11 ، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-18

چکیده
  در این مقاله ابتدا به بررسی ماهیت دستوری عناصر نمایه مفعولی در زبان فارسی خواهیم پرداخت، زیرا ساختار دستوری جمله بر اساس تلقی ما از ماهیت دستوری این عناصر، به شیوه متفاوتی تبیین می‏شود. پس از آن به ساخت دستوری بندهای متعدی دارای نمایه مفعولی در چارچوب دستور نقش و ارجاع نظر می‏افکنیم و سعی بر آن است که مطابق ادعای نظریه، ساخت نحوی ...  بیشتر

2. بررسی استعاره‌های کلامی-تصویری در چند پوستر مناسبتی زبان فارسی

شیرین پورابراهیم

دوره 6، شماره 11 ، پاییز و زمستان 1393، صفحه 19-35

چکیده
  این مقاله به بررسی استعاره‌های کلامی –تصویری درچند پوستر مناسبتی زبان فارسی بر اساس مدل تحلیلی استعاره‌های چندوجهی فورسِویل (1994 و 2006) می‌پردازد. هرچند مطالعه نشانه‌شناختی و نشانه‌شناختی اجتماعی وجوه غیرکلامی پیام به ترتیب از بارت و کرس و ون لئوون شروع شد، اما در چارچوب معنی‌شناسی شناختی، نخستین بار، محققانی چون فورسویل (1994) به ...  بیشتر

3. مفهوم‌سازی خشم در زبان فارسی

معصومه ملکیان؛ فرهاد ساسانی

دوره 6، شماره 11 ، پاییز و زمستان 1393، صفحه 37-56

چکیده
  پژوهش حاضر به بررسی چگونگی مفهوم‌سازی خشم در زبان فارسی به کمک یکی از قوی‌ترین ابزارهای مفهوم‌سازی یعنی استعاره می‌پردازد. ابتدا استعاره‌های خشم در زبان فارسی، بر اساس مجموعه‌ای از جمله‌های گویشوران فارسی‌زبان شهر تهران طی سال 1390-1391 گردآوری شده و سپس حوزه‌های مبدأ به‌کاررفته در آنها با 13 حوزه مبدأ معرفی‌شده از سوی کوچش مقایسه ...  بیشتر

4. پردازش اسامی و افعال در زبان اول و دوم: بررسی شناختی سطوح پردازش لغت در افراد دوزبانه فارسی- انگلیسی

رامین اکبری؛ رضا غفارثمر؛ فاطمه طبسی مفرد

دوره 6، شماره 11 ، پاییز و زمستان 1393، صفحه 57-69

چکیده
  در مطالعات انجام شده در حوزه پردازش لغت، همواره تفاوتهای پردازش اسامی و افعال به لحاظ متفاوت بودن جنبه های اسمی و فعلی و فعالیت قسمت های متفاوتی از مغز در ارتباط با ویژگی های لغوی مورد بررسی قرار گرفته است. این بررسی به خصوص در مورد افراد دوزبانه، با توجه به نقش واسطه ای زبان اول در پردازش زبان دوم از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. در ...  بیشتر

5. اعتبارسنجی گویش‌سنجی کرانۀ جنوب‌خاوری دریای مازندران به روش بسامد آوایی هوپنبرووِرس

سیف‌اله ملایی پاشایی؛ آرزو نجفیان

دوره 6، شماره 11 ، پاییز و زمستان 1393، صفحه 71-88

چکیده
  در مقام بررسی‌های نوپای گویش‌شناسی رایانشی، داده‌های زبان مازندرانی -مستخرج از طرح ملّی اطلس زبانی ایران- با اعمال الگوریتم لِوِنشتین کاوش، و منطقه‌های گویشی در دامنۀ شمالی رشته کوه‌های البرز مکان‌یابی شده است. در این مقاله کوشیده‌ایم با واکاوی داده‌ها به روش تحلیل بسامد واکه، ضمن تشخیص متغیّرهای آواییِ مسبّب تفاوت‌های گویشی ...  بیشتر

6. جایگاه ساختاری «چرا» در زبان فارسی

محبوبه نادری؛ علی درزی

دوره 6، شماره 11 ، پاییز و زمستان 1393، صفحه 89-105

چکیده
  این مقاله به توصیف و تبیین جایگاه پرسشواژه «چرا» در زبان فارسی می‌پردازد. در مورد جایگاه پرسشواژه افزوده «چرا» ، دو نظر متفاوت وجود دارد، یکی آن است که «چرا» بعد از فعل یعنی در سمت راست آن تولید شده و به اجبار به سمت چپ فعل حرکت می‌کند و دیگری که در این مقاله برای اول بار آن را پیشنهاد می‌کنیم، آن که «چرا»  از همان ابتدا در سمت چپ فعل ...  بیشتر