محدودیت‌های واج‌آرایی در وام‌واژه‌های سه‌هجایی دارای توالی‌ سه‌همخوانی: رویکرد بهینگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه زبانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه زبانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

این پژوهش محدودیت­های واج­آرایی را در وام­واژه­های سههجایی که در زیرساخت، توالی سه­همخوانی دارند، در چارچوب بهینگی بررسی می‏کند. از نظر پولگرام و میچ (1965:76) رشته­ای از همخوان­ها که درون یک هجا هستند، خوشه نام دارند و اگر در در دو هجای متوالی باشند، توالی تشکیل می­دهند. اغلب توالی­های سه­همخوانی، در زیرساخت نتیجۀ وجود خوشه همخوانی آغازی در هجای دوم یا سوم می­باشند که با پایانه هجای قبل تشکیل توالی می­دهد. برای مطالعه این توالی­ها، 9725 واژه بسیط سه­هجایی موجود در زبان فارسی از فرهنگ مشیری و دهخدا استخراج شدند و پس از ثبت و تحلیل در نرم­افزار اکسل، 36 واژه­ دارای توالی سه­همخوانی در مرز هجاها شناسایی گردید. مطالعات نشان می­دهند  همه واژه­های دارای توالی همخوانی، وام­واژه­ هستند، بجز سه مورد که متعلق به فارسی قدیم با کاربرد مهجور هستند. همچنین، توالی­های سه­همخوانی حاصل از خوشه آغازی برای شکستن خوشه آغازی و انطباق با ساخت هجایی فارسی بازهجابندی می­شوند و بازهجابندی بدون درج واکه و یا همراه با درجِ واکه به صورت اجباری و همنوا رخ می­دهند تا از تشکیل خوشه آغازی در فارسی جلوگیری شود. در همه این موارد، بازهجابندی منوط به برقراری رسایی در مرز هجاست و با استفاده از استدلال گوسکوا (2001) درباره نقش محدودیت­ مجاورت هجا تبیین می­شود

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Phonotactic Constraints on Tri-Syllabic Loanwords Containing Three-Consonant Sequences: An Optimality Account

نویسندگان [English]

 • Hakimeh Fanoodi 1
 • Aleyeh Kordzafaranlo 2
 • Hayat Ameri 2
1 Department of Linguistics, Faculty of Literature and Humanity, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Linguistics, Faculty of Humanities, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract
This paper examined the constraints on tri-syllabic loanwords in Persian, which contained three-consonant sequences in the underlying representation, within an optimality-theoretic account. Pulgram and Mich (1965:76) called a series of consonants as cluster occurring in the same syllable, and as sequence appearing in two consecutive syllables. Most of three-consonant sequences are the result of a complex onset placed word-medially in the second or third syllable and the consonants are put in the coda position of the preceding syllable. Having analyzed 9725 simple tri-syllabic words in Persian, a total of 36 words with three consonant sequences in the syllable boundaries were extracted. The results showed that they were all loanwords, except for three of them originating from Old Persian with no usage in contemporary Persian. In Persian, consonant clusters are avoided in onset position; consequently, three consonant sequences of a complex onset origin, when introduced into Persian, are adapted to fit the syllable structure of the target language and undergo re-syllabification. Re-syllabification occurs either with or without a vowel epenthesis and the processes all conspire to avoid a complex onset. Moreover, it is argued that in all these sequences, re-syllabification is subject to meeting the sonority at the syllable boundary and is explained by Gouskova’s (2001) proposal as the effect of the Syllable Contact Law (SCL), i.e., the preference for sonority to fall across a syllable boundary (Murray and Vennemann, 1983).
Keywords: loanword, three-consonant sequences, Syllable Contact Law (SCL), re-syllabification.
 
Introduction
In Persian, any syllable in the surface realization contains an obligatory onset, an obligatory vowel as nucleus, and an optional coda consisting of one or two consonants, that is a structure of CV(C)(C) (Windfuhr, 1997: 138-139; Samareh, 1999: 108-110; Kambuziya, 2006: 149). Our study of simple tri-syllabic words with three-consonant sequences in Persian showed that they were all loanwords and behaved differently to adapt Persian syllable structure. Some three-consonant sequences resulted from a non-final CVCC and the following onset and they met the requirements of Persian syllable structure. However, most of the sequences resulted from an onset cluster placed word-medially. Onset clusters are not allowed in Persian, so when they are introduced into Persian, re-syllabification is inevitable. Re-syllabification includes movement of a consonant from one syllable to the adjacent syllable (Jam, 2015:22). To break up the onset cluster, some sequences are re-syllabified without vowel epenthesis; as in ‘institute’ [/Qns.ti.to],  while in most loanwords, a vowel is inserted either between or at the edge of the two segments of the onset cluster as in ‘arthrose’ [/Ar.to.roz]. The different behaviors of these loanwords toward re-syllabification raised this question: What are the most plausible constraints governing re-syllabification in loanwords with three-consonant sequences of a complex onset origin? The hypothesis was as follows: Syllable Contact Law (SCL) explains re-syllabification either with or without vowel epenthesis in such sequences.
 
Materials and Methods
The research data included a set of tri-syllabic loanwords in Persian that contained three-consonant sequences in the underlying representation. To investigate the research hypothesis, 9725 simple tri-syllabic words were collected from Dehkhoda (2003) and Moshiri (2009) dictionaries, sorted in an Excel worksheet with all their etymological and phonological information, and then the three-consonant sequences were extracted. Except for 3 words, all the others were loanwords from English and French (a total of 36 words). The nativised pronunciations of the loanwords are mostly common and are based on the transcriptions provided in the aforementioned Persian dictionaries, as well as the linguistic intuition of the authors as Persian native speakers. The irrelevant details of segmental adaptations to fit Persian sound system do not concern the arguments.
 
Discussion of Results & Conclusions
Our study of tri-syllabic loanwords containing three-consonant sequences showed that they were in an optimality account with re-syllabifications without epenthesis or with vowel epenthesis appearing to involve different processes, but conspiring to prevent onset clusters in Persian. The data provided enough support for Gouskova’s (2001) proposal that epenthesis stimulus is an onset cluster and that the Syllable Contact Law (SCL) plays a crucial role in re-syllabification, i.e., re-syllabification is to meet the sonority at the syllable boundaries. In this study, when an onset cluster displayed a segment sequence of falling sonority and consisted of a voiceless sibilant and a stop, re-syllabification happened without vowel epenthesis and the first consonant of the onset cluster moved to the coda poition of the preceding syllable. Therefore, the sonority fell at the syllable boundary without any vowel epnthesis.  On the other hand, in some three-consonant sequences, the onset cluster displayed a segment sequence of rising sonority and consisted of a stop and a sonorant; hence, a vowel was inserted to break the onset cluster and the syllable contact costraints did not allow re-syllabification without vowel epenthesis and a rising sonority at the syllable boundary. In some sequences, however, the onset cluster consisted of three consonants, as a result of which a four-consonant sequence was formed. Thus, re-syllabification occurred both without and with vowel epenthesis so that not only SYLL-CON constraint was satisfied, but also unnecessary vowel insertion was avoided. Finally, the interaction of a set of markedness and faithfulness constraints, such as *COMPLEXONS, SYLL-CON, Dep-V, and *COMPLEXCOD, was argued to account for the sequences to be re-syllabified either with or without vowel epenthesis to avoid onset clusters.

کلیدواژه‌ها [English]

 • loanword
 • three-consonant sequences
 • Syllable Contact Law (SCL)
 • re-syllabification
 • مقدمه

هجای زبان فارسی در روساخت به صورت CV(C)(C) است (کرد زعفرانلو کامبوزیا، 1385؛ ثمره، 1378  Haghshenas, 1999; Windfuhr, 1997). به عبارت دیگر، در روساخت زبان فارسی سه نوع هجا CV، CVC و CVCC وجود دارد و هجای بدون آغازه و یا دارای خوشه آغازی مجاز نیست. خوشه[1] شامل رشته­ای از همخوان­ها می­شود که درون یک هجا هستند و توالی همخوانی به رشته همخوانی در مرز دو هجا گفته­ می­شود (Pulgram & Mich, 1965:76). به گفته­ حق­شناس (1356 :151) ظهور هجاهای مختلف در جایگاه­های متعدد واژه‌های چندهجایی تابع محدودیت‌های خاصی­ است؛ مثلاً  هجای سنگین CVCC در ساختمان هجایی واژه­های سه­هجایی بسیط فارسی تنها به عنوان آخرین هجا ظاهر می­شود و هرجای دیگری در ساختمان آنها بیاید، قطعاً وام­واژه­ هستند. نگاهی به واژه­های سه­هجایی بسیط که در زیرساخت توالی­های سه همخوانی[2] دارند، نشان می­دهد آنها اغلب وام­واژه هستند و در انطباق با ساخت هجایی زبان فارسی رفتارهای متفاوتی دارند. در برخی واژه­ها، توالی­های سه­همخوانی حاصل ساخت cvcc در هجاهای غیر از هجای آخر هستند  و خوشه پایانی­ با آغازه هجای بعد توالی سه­همخوانی میانی تشکیل می­دهد. این توالی­ها به لحاظ وزنی در زبان فارسی سنگین هستند، اما با ساخت هجایی آن مطابقت دارند و به ندرت بازهجابندی می­شوند. اغلب توالی­های سههمخوانی میانی نتیجه خوشه همخوانی آغازی در هجای دوم یا سوم و پایانه هجای قبل هستند. حضور خوشه آغازی در ساخت هجایی فارسی مجاز نیست و وقوع "بازهجابندی" حتمی ا­ست. به گفته جم (1394:22) انتقال یک همخوان از یک هجا به هجای مجاور "بازهجابندی[3]" نامیده می­شود. درحالی­که در برخی از این توالی­ها برای شکستن خوشه آغازی، بازهجابندی بدون درج واکه انجام می­شود، در اکثر موارد یک واکه در میان خوشه آغازی و یا در ابتدای آن درج می­شود. بنابراین، پرسش اصلی این پژوهش این است: بازهجابندی بدون درج و یا همراه با درج واکه در توالی­های سههمخوانی حاصل از خوشه آغازی تابع چه محدودیت­هایی ا­ست؟ فرضیه پژوهش: در بازهجابندی توالی­های سههمخوانی اعم از بازهجابندی  بدون درج واکه و یا همراه درج واکه ، هجا تعیین­کننده است. در ادامه، پس از مروری بر پیشینه پژوهش، ساخت هجایی و منشأ توالی سه­همخوانی تشریح می­شود و رتبه­بندی محدودیت­های مؤثر برای دستیابی به ساخت هجایی بهینه در چارچوب بهینگی (  Prince & Smolensky, 2004 ; McCarthy, 2008 )  ارائه و تحلیل می­گردد.

 

2-پیشینه پژوهش

درباره ساخت هجایی واژه­های زبان فارسی و محدودیت­های واج­آرایی[4] حاکم بر آنها و نیز الگوی گسسته درج در خوشه آغازی وام‏واژه‏ها تحقیقات متعددی انجام شده که در ادامه به برخی از آنها اشاره می­شود:

 

1-2 ساخت هجایی زبان فارسی

ثمره (1378) درباره ویژگی­های توزیعی آواهای زبان فارسی و محدودیت­های ساختاری  حاکم بر آنها نشان می­دهد خوشه­های درون هجایی دارای بیشترین محدودیت تولیدی هستند و در مرز دو هجا محدودیت تولیدی کمتر است. هر آوا در زنجیره همنشینی و در مجاورت با آواهای دیگر دارای محدودیت یا فشار ساختی[5] است که به کاهش تعداد بالفعل هجاهایی که در ساختمان واژه شرکت دارند، می­انجامد. با توجه به این که زبان فارسی دارای 23 همخوان است، به طور بالقوه 529 خوشه دوهمخوانی دارد و این تعداد تنها در مرز دو واژه تولید می­شوند، زیرا تابع قاعده خاصی نیست و محدودیت همنشینی به صفر می‏رسد. همچنین، بیشترین محدودیت تولیدی بر خوشه‏های درونهجایی اعمال می­شود و تنها 205 خوشه می­توانند درون هجا قرار بگیرند؛ مثلاً خوشه /kt/ تنها در وام­واژه­ای مانند "اکت" یافت می­شود (ثمره، 1378: 130-143).

حق شناس (1356) معتقد است واحدهای آوایی مرکب مانند هجا در ترکیب و همنشینی دستخوش فرایندهای گوناگونی همچون تغییر در برش هجایی می­شوند. تغییر در برش هجایی علاوه­بر به هم زدن ترکیب هجاها، باعث تبدیل هجای سنگین به هجای سبک­تر می‌شود. حق شناس(141:1356) زبان فارسی را فاقد واژه بسیط چندهجایی می­داند که ساخت هجایی cvcc را در آغاز یا میان ساختمان هجایی­اش داشته باشد و معتقد است این ساخت تنها در هجای آخر ظاهر می‌شود.

 کرد زعفرانلو کامبوزیا  (1385 :165 ) با مطالعه ساخت هجایی زبان فارسی برخی محدودیت­های حاکم بر خوشه­های پایانی را برمی­شمارد. برای مثال وی نشان می­دهد در هجاهایی که هسته آن یکی از واکه­های کوتاه /a, e, o/ است همخوان لبی و بیواک /p/ در خوشه همخوانی وجود ندارد. همچنین الزامی به رعایت رسایی در خوشه همخوانی پایانی در اینگونه هجاها وجود ندارد و تنها در هجاهای با واکه کشیده /[6], i, u/ رسایی در خوشه پایانی برآورده می­شود. بعلاوه، در واژه­های زبان فارسی سره مانند "جنگ"  [jaNï]، "تند" , [tond] خیشومی لثوی /n/ تنها با انسدادی واکدار تشکیل خوشه می­دهد. از نتایج این یافته­ها می­توان در بازهجابندی وام­واژه­ها بهره جست.

 

2-2 الگوی گسسته درج در وام­واژه­ها

در واجشناسی وام­واژه­ها تحقیقات متعددی وجود دارد که اغلب آنها مربوط به الگوی گسسته درج در وام­واژه­ها در زبان­های مختلف از جمله زبان فارسی هستند و غالباً در پی ارائه تبیینی برای الگوی گسسته درج در وام­واژه­ها به عنوان یک راهکار برای شکستن خوشه همخوانی بوده­اند؛ برخی از این مطالعات عبارتند از :

فلیچ­هکر[7] (2001) با مطالعه خوشه­های آغازی در وام­واژه­ها الگوی گسسته درج را برای شکستن این خوشه­ها تبیین  و آن را در چارچوب بهینگی تحلیل می­کند. به باور او انتخاب محل درج در جهت افزایش شباهت شنیداری[8] بین درونداد و برونداد است و در تأیید ادعای خود شواهدی از آزمایشهای تجربی می­آورد مبنی بر اینکه برخلاف خوشه­های صفیری[9] و انسدادی، در خوشه متشکل از آوای گرفته و رسا، برونداد با درج درون خوشه بیشتر از برونداد با درج در ابتدای خوشه به درونداد مذکور شباهت دارد. وی با بسط محدودیت وفاداری درج   DEP-V، درج را در خوشه­های دارای یک صفیری در ابتدای خوشه تبیین می­کند. وی الگوی گسسته درج واکه را در خوشه­های همخوانی آغازی در زبان فارسی با نمودار 1 نشان می­دهد:


( T انسدادی؛ R رسا؛ S صفیری بی­واک؛ Y غلت)

نمودار1- [10] الگوی درج واکه در زبان فارسی براساس ویژگی همخوانهای آغازی (Fleischhacker, 2001)

Diagram 1- Vowel Epenthesis in Persian Based on onset clusters (Fleischhacker, 2001)

خوشه­های دوهمخوانی از صفیری بی­واک + انسدادی (ST) تا انسدادی + رسا (TR) مرتب شده­اند و خوشه­هایی که در سمت راست پیکان عمودی هستند با درج واکه­ در  ابتدا و خوشه­های سمت چپ با درج واکه­ در میان خوشه شکسته می­شوند.

گوسکوا[11] (2001) تحلیلی بهینگی از الگوی گسسته درج در خوشه­های آغازی ارائه می­دهد. وی با مطالعه وام­واژه­های روسی در قرقیزی نشان می­دهد قانون مجاورت هجا و پیوستگی در انطباق هجایی خوشه­های آغازی و الگوی نامتقارن درج مؤثرند. به اعتقاد او، وجود دو حالت برای فرایند درجِ واکه، نتیجه قانون مجاورت هجاست و در حالیکه درج نتیجه عدم جواز خوشه آغازی­ست، محل آن با قانون مجاورت هجا تعیین می­شود. اگر همخوان اول از همخوان دوم رساتر باشد، واکه در ابتدای خوشه درج می­شود (C1C2V→VC1C2V#). اگر همخوان اول از همخوان دوم کم­رساتر باشد، درج درون خوشه اتفاق می‏افتد (#C1C2V→C1VC2V). جباری و دیگران (1391) راهکارهایی را مطالعه و بررسی­کرده­اند که از سوی فارسیزبانان درهنگام یادگیری زبان انگلیسی و در مواجهه با خوشه همخوانی آغازی به کار رفته است. این مطالعه نشان می­دهد که درج به عنوان راهبرد غالب از سوی زبانآموزان مورد استفاده قرار می­گیرد و تفاوت تنها در محل درج است. آنها از میان دو رویکرد موجود یعنی رویکرد مبتنی بر اصل توالی رسایی و رویکرد فلیچ­هکر مبتنی بر حداکثر شباهت ادراکی بین درونداد و برونداد، رویکرد اول را که قادر به تبیین خوشه­های متشکل از سایشی /s/ و آوای رسا نیستند، نفی کرده و بر اساس رویکرد دوم به تبیین داده­های پژوهش خود پرداخته­اند و در نهایت تبیینی بهینگی از وامواژه­های دارای خوشه آغازی ارائه کرده­اند که در آن مفهوم رسایی منعکس شده است.

قربانپور(2019) در مطالعه انطباق هجایی وام­واژه­های چهارهجایی درنظریه بهینگی، نشان می­دهد که رفتار این واژه­ها در قبال خوشه آغازی در فارسی تأییدی­ست بر استدلال گوسکوا (2001:2) مبنی بر اینکه وجود دو حالت برای درج واکه نتیجه قانون مجاورت هجاست. او به پیروی از فلیچ­هکر(2001) برای موارد استثنایی /SN/ و /SL/ که در فرایند درج از قانون مجاورت هجا پیروی نمی­کنند، دو محدودیت وفاداری حساس به بافت DEP-V/S_N و DEP-V/S_L  را به محدودیت­های جهانی حاکم بر ساختار هجایی وام­واژه­ها اضافه و چنین استدلال می­کند که حتی در تحلیل فلیچ­هکر هم مفهوم رسایی منعکس شده است و رویه حاکم به نفع قانون مجاورت هجاست . قربانپور غالباً به مواردی می­پردازد که در آنها خوشه آغازی در هجای اول یا جایگاه میانی واژه و در مجاورت یک هجای باز قرار دارد و به توالی سههمخوانی میانی اشاره­ای نکرده است.

در واژه­های سههجایی دارای توالی سههمخوانی، خوشه­های آغازی در هجای میانی و در مجاورت هجای بسته قرار دارند و طرح محدودیت­های جدیدی لازم است تا شرایط برای بازهجابندی بدون درج و تشکیل خوشه پایانی و یا بازهجابندی همراه با درج واکه تبیین شود.

 

3- روش­شناسی و چارچوب پژوهش

داده­های این پژوهش شامل وام­واژه­های موجود در زبان فارسی ا­ست که در زیرساخت توالی سه­همخوانی­ میانی دارند و در بازنمایی آوایی اغلب سه­هجایی­اند. این وام­واژه­ها در زبان مبدأ چه بسیط باشند، چه مرکب و یا مشتق، همگی در فارسی، بسیط[12] محسوب می­شوند. برای شناسایی آنها، 9725 واژه بسیط سه­هجایی از فرهنگ مشیری (1388) و دهخدا (1385) استخراج و پس از دسته­بندی با استفاده ­از نرم­افزار اکسل، 36 واژه دارای توالی سه­همخوانی استخراج شدند. از این تعداد تنها 3 واژه[13] متعلق به فارسی قدیم با کاربرد مهجور و بقیه وام­واژه­اند. وام­واژه­ها بر اساس فرهنگ ریشه­شناختی زمردیان (1384) و نیز شم زبانی نگارنده به عنوان گویشور در فارسی آوانویسی شده­اند و رایج­ترین تلفظ­ها در بین گویشوران فارسی­ هستند. همچنین بازنمایی واژه­ها نیز در زبان مبدأ با فرهنگ مربوطه مطابقت داده شده است. اغلب وام­واژه­های دارای توالی سه­همخوانی، انگلیسی و فرانسه هستند. انگلیسی 20 نوع هجا دارد و ساختار هجایی آن به­صورت (((C)C)C)V(C(C(C(C)))) است و هجای بدون آغازه و یا خوشه آغازی را مجاز می­شمارد (حق­شناس، 1356 :139). فرانسه نیز 14 نوع هجا دارد و خوشه­ی همخوانی آغازی را مجاز می­داند (هاشمی، 1395 :77). همچنین، در فرانسه رشته آوایی پس از آغازه (rime) که شامل هسته هجا و همخوان پایانه است، در جایگاه غیر از آخر واژه، حداکثر یک همخوان در پایانه دارد تا مانع پیچیدگی غیرضروری پایانه شود (Dell, 1995:5,16). پژوهش حاضر تنها هجابندی توالی­های سه­همخوانی و البته در برخی موارد چهارهمخوانی را در مرز هجاها مطالعه می­کند و به جزئیات مربوط به انطباق آواهای زبان مبدأ با نظام آوایی و واجی فارسی نمی­پردازد؛ ازجمله، همخوان ملازی روان/Ò/  [14] در وام­واژه­های فرانسه در انطباق با فارسی با همخوان تیغه­ای روان /r/ بازنمایی می­شود. بعلاوه، در وام­واژه­های فرانسه خیشومی /m,n/ در پایانه هجا پس از واکه موجب خیشومی­شدگی واکه هجا در روساخت می­شود و سپس حذف می­گردد؛ درحالی­که در فارسی براساس املای کلمه، خیشومی حذف­شده تلفظ می­شود. در هجای اول وام­واژه­هایی مثل "ترانسپورت"، "پلانکتون"  و یا "اسکیت­بورد"، برای اجتناب از خوشه‏های آغازی , /#pl/, /#tr/ /#sk/ واکه بی­نشان [e] بین دو عضو خوشه­ درج می­شود. جدول 1 نوع و بسامد توالی­های همخوانی را همراه با مثال، زبان مبدأ، بازنمایی آوایی واژه در زبان مبدأ و مقصد برای مقایسه دقیق­تر تغییرات آوایی نشان می­دهد:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول 1- وام­واژه­های دارای توالی سه­یا چهارهمخوانی در مرز هجا

Table 1-Loanwords with three or four consonant sequences in syllable boundry

ردیف

توالی همخوانی

بسامد

مثال

زبان مبدأ

املا در زبان مبدأ

بازنمایی در زبان مبدأ

آوانویسی در فارسی

1

n.st

1

انستیتو

فرانسوی

institut

/E).sti.ty/

[/ans.ti.to]

2

r.sp

1

پرسپکتیو

فرانسوی

perspective

/ pEÒ.spEk.tiv/

[pers.pec.tiv]

3

n.skr

1

سانسکریت

پهلوی

sanscrit

/sQn.skrIt/

[sAns.ce.rit]

4

ks.pr

1

اکسپرس

فرانسوی

express

/Ek.spÒEs/

[/ecs.pe.res]

5

r.tr

2

آرتروز

فرانسوی

arthrose

/aÒ.tÒoz/

[/Ar.to.roz]

6

n.tr

6

کنترل

فرانسوی

controle

/k).tÒol/

[kon.to.rol]

7

s.tr

2

گاستریت

فرانسوی

ɡastrite

/gas.tÒit/

[gAs.te.rit]

8

k.tr

4

دکترین

فرانسوی

doctrine

/dk.tÒin/

[doc.to.rin]

9

n.kr

1

پانکراس

فرانسوی

pancreas

/pA).kÒeAs/

[pAø.ce.rAs][15]

10

m.pr

2

کمپرس

فرانسوی

compresse

/ÒEspk.)/

[kom.pe.res]

11

m.pl

2

کمپلکس

فرانسوی

complexe

/k).plEks/

[kom.pe.lecs]

12

N.gr

1

کنگره

فرانسوی

congres

        /k).gÒE/

[koø.ïe.re]

13

N.st

1

گانگستر

انگلیسی

gangster

/gQN.st«r/

[gAø.ïes.ter]

14

N.gl

1

آنگلو

لاتین

anglo

/QN.gleV/[16]

[/aø.ïe.lo]

15

n.dr

1

سندروم

فرانسوی

syndrome

/sE.)dÒom/

[sand.rom][17]

16

p.tr

1

دیوپتری

فرانسوی

dioptrie

/djp.tÒi/

[di.jop.te.ri]

17

lk.l

1

فولکولر

فرانسوی

folklore

/fl.klÒ/

[fol.ko.lor]

18

jt.b

1

اسکیت بورد

انگلیسی

skateboard

/skeIt.brd/

[/es.cejt.bord]

19

nk.t

1

پلانکتون

فرانسوی

plancton

/ plA)k.t)/

[pe.lAøc.ton]

20

 ns.p

1

ترانسپورت

فرانسوی

transporte

tÒA)s.pÒt//

[te.rAns.port]

 

در ادامه، توالی­های سه­همخوانی میانی در این واژه­ها با رویکرد گوسکوا (2001) درباره شرایط درج در وام­واژه­ها و در چارچوب نظریه بهینگی Prince & Smolensky, 2004 ; McCarthy, 2008) ) تحلیل می­شوند. گوسکوا (2001:176) برای تبیین انطباق هجایی خوشه­های همخوانی آغازی محدودیت مجاورت هجا [18]را در چارچوب بهینگی طرح می­کند. مجاورت(contact)  دو هجا به معنی توالی آواهای پایانه هجـای اول و آغـازه هجای دوم است و براساس مقیاس رسایی[19] عمل می­کند. به عبارتی؛ رسایی همخوان پایانی یـک هجـا بایـد از رسـایی همخـوان آغـازی هجای بعد بیشتر باشد (Murray & Vennemann,1983:250)؛ مثلاً در واژه فارسی "پرده" /par.de/ رسایی از همخوان رسای /r/ به همخوان انسدادی گرفته /d/ افت می­کند و قانون مجاورت هجا برآورده می­شود. مقیاس رسایی (1) نشان می­دهد واکه­ها از بیشترین و انسدادی­ها از کمترین میزان رسایی برخوردارند:

 

plosives< fricatives< nasals< liquids< vowels

نمودار 2- مقیاس رسایی (Kager,1999:215)

Diagram (2)- Sonority scale(Kager,1999:215)

 

گوسکوا (2001:176-178) چنین استدلال می­کند که فرایند درج واکه در وام­واژه­ها در بسیاری زبان­ها  الگویی گسسته و نامتقارن دارد و در دو جایگاه صورت می­گیرد: درج واکه بین دو همخوان خوشه آغازی[20] و درج واکه در ابتدای خوشه همخوانی آغازی[21]. محرک درج، اجتناب از خوشه آغازی­ست و قانون مجاورت هجا تعیین­کننده بهترین جایگاه درج است (Vennemann, 1988;  Murray & Vennemann,1983). اگر همخوان اول از همخوان دوم رساتر باشد، واکه در ابتدای خوشه درج می­شود (C1C2V→VC1C2V#). اگر همخوان اول از همخوان دوم کم­رساتر باشد، درج درون خوشه اتفاق می­افتد (#C1C2V→C1VC2V)؛ به­گونه­ای که قانون مجاورت در مرز هجا نقض نشود.

 

 1. ارائه و تحلیل داده

وام­واژه­های دارای توالی سههمخوانی میانی در انطباق با ساخت هجایی زبان فارسی رفتار متنوع و متفاوتی از خود نشان می­دهند و در دو زیربخش معرفی می­شوند. در گروه اول، توالی­ها بدون درج واکه و بدون­ بازهجابندی در زبان فارسی انطباق یافته­اند. اما توالی­های سه­همخوانی درگروه دوم مشمول بازهجابندی بدون درج واکه و یا همراه درج واکه می­شوند و در چارچوب رویکرد بهینگی تحلیل می­شود تا محدودیت­های حاکم بر آنها شناسایی شود.

 

 1-4. انطباق توالی­های سههمخوانی میانی بدون درج واکه و بدون بازهجابندی در مرز دو هجا

در وام­واژه­های جدول (1) ردیف 18- 20 با حضور ساخت هجایی CVCC در هجای اول و یا دوم و درنتیجه توالی خوشه پایانه­ این ساخت و آغازه هجای بعد ، توالی سه­همخوانی غیرپایانی در مرز هجای اول و دوم و یا هجای دوم و سوم شکل می­گیرد. در نمونه­های (2) برای سهولت ارجاع، به برخی از آنها اشاره شده است (لازم به ذکر است که در واژه­های زیر خیشومی تیغه­ای /n / در پایانه هجا پس از واکه موجب خیشومی­شدگی واکه هجا می­گردد و در روساخت زبان مبدأ به عنوان همخوان در پایانه حضور ندارد، اما در فارسی براساس املای کلمه نوشته و تلفظ می­شود):

نمونه (1)                                         

   /tÒA)s.pÒt/             [te.rAns.port]               ‘transporte’    "ترانسپورت"                            

  " پلانکتون "                           [pe.lAøc.ton]                        ‘plancton’                             / plA)k.t)/

توالی­های سه­همخوانی در نمونه­های (2)، ساخت هجایی همسان با ساخت زبان فارسی دارند و  برای انطباق در زبان مقصد یعنی فارسی به بازهجابندی و یا درج واکه نیازی ندارند؛ مانند توالی سه­همخوانی /ns.p/ بین هجای اول و دوم در وام­واژه "ترانسپورت" .

 

2-4. انطباق توالی­های سههمخوانی میانی با بازهجابندی بدون درج و یا همراه درج واکه

در وام­واژه­های ردیف 1-17در جدول (1)، در دو هجای متوالی، هجای اول به همخوان ختم می­گردد و آغازه هجای بعدی با خوشه همخوانی شروع می­شود و توالی سه همخوانی میانی و گاه چهارهمخوانی به وجود می­آید. در این نوع توالی­ها، بازهجابندی برای شکستن خوشه آغازی و ارضای محدودیت نشان­داری[22] *COMPLEXONS که خوشه آغازی را مجاز نمی­داند، ضروری است. تناوب­ها در  نمونه­های (3) نشان می­دهند انطباق در برخی توالی­های دارای خوشه آغازی به کمک بازهجابندی بدون درج واکه و در برخی با فرایند درج واکه انجام می­شود. حتی گاهی بازهجابندی خوشه آغازی در توالی میانی هم بدون درج واکه و هم با درج واکه انجام می­شود:

نمونه (2)

الف) بازهجابندی بدون درج واکه

"انستیتو"      

‘institut’

   [/ans.ti.to]

 

    /En.sti.ty/

"پرسپکتیو"

‘perspective’

  [pers.pec.tiv]

 

/ pEÒ.spEk.tiv/

 

ب) بازهجابندی با درج واکه

"آرتروز"

‘arthrose’

[/Ar.to.roz]        

 

/aÒ.tÒoz/   

"کنترل"  

‘controle’

[kon.to.rol]/

 

/k).tÒol     

 " گانگستر"    

‘gangster’

  [gAJ.Šes.ter]

 

/gQN.st«r/

 

  ج) بازهجابندی بدون درج واکه و همراه با درج واکه

/sQn.skrIt

 

/[sAns.ce.rit]

            ‘sanscrit’

"سانسکریت"

 

در توالی­های گروه (الف) در نمونه­های فوق، خوشه آغازی دوهمخوانی متشکل از صفیری بی­واک + انسدادی و دارای افت رسایی است، برای شکستن خوشه آغازی و ساخت هجایی قابلِ قبول در زبان فارسی و نیز حفظ ترتیب اجزای وام­واژه، بازهجابندی بدون درج انجام می­شود. طی بازهجابندی عضو اول خوشه دو همخوانی آغازی به پایانه هجای ماقبل که دارای یک ظرفیت خالیست، منتقل می­شود و خوشه دوهمخوانی در ابتدای هجای دوم به­ آغازه یک همخوانی تبدیل می­گردد و خوشه پایانی در هجای قبل شکل می­گیرد. این بازهجابندی، با ساخت هجایی فارسی مبنی بر پذیرش حداکثر دو همخوان در پایانه هجا منافاتی ندارد و خوشه آغازی ساده می­شود و رسایی در مرز هجا نیز برآورده می­گردد. در توالی­های گروه (ب) برای شکستن خوشه آغازی فرایند درج واکه رخ می­دهد، به­گونه­ای­که رسایی در مرز هجا نقض نشود. در این موارد هنگامی که پایانه هجای قبل ظرفیت خالی دارد و خوشه آغازی متشکل از انسدادی + رسا و دارای افزایش رسایی­ست، برخلاف نمونه­های (الف) بازهجابندی بدون درج و انتقال عضو اول خوشه آغازی به پایانه هجای موجب افزایش رسایی در مرز هجا و نقض قانون مجاورت هجا می شود، پس درج واکه بین دوعضو خوشه­­ آغازی ضروری است. همچنین وقتی­که پایانه­ هجای قبل از خوشه­ آغازی، پیش­تر با دو همخوان پر شده باشد،  بازهجابندی بدون درج ممکن  نیست و خوشه­ آغازی ناگزیر با فرایند درج واکه می­شکند به­گونه­ای­که رسایی در مرز هجا نقض نشود. در گروه (ج) خوشه­ آغازی سه­همخوانی درونداد موجب تشکیل توالی چهارهمخوانی در مرز هجا شده است و بازهجابندی هم بدون درج و هم همراه با درج واکه انجام می­­شود تا ضمن رعایت رسایی در مرز دو هجا، از دو بار درج واکه جلوگیری کند.

در همه این نمونه­ها، بنابر استدلال گوسکوا (2001:176) محرک درج، عدم جواز خوشه­ آغازی می­باشد و قانون مجاورت هجا تعیین‏کننده است تا رسایی در مرز هجا نقض نشود. ازاین­رو در بازهجابندی این توالی­ها، تعامل محدودیت­های نشانداری مجاورت هجا  SYLL-CON و *COMPLEXONS  ،ONSET و محدودیت­های پایایی[23] ضد درج واکه Dep-V و ضد درج همخوان Dep-C و نیز محدودیت نشانداری *COMPLEXCOD با یکدیگر تعیین­کننده­ی نوع بازهجابندی­ست که بدون درج واکه و یا همراه درج واکه انجام شود. در زبان فارسی دو محدودیت نشانداری حضورآغازه ONSET و پرهیز از خوشه آغازی *COMPLEXONS هرگز نقض نمی­شوند و تخطی از هر کدام مهلک بشمار می‏رود و بالاتر از سایر محدودیتها رتبهبندی می­شوند. محدودیت پایایی ضد درج پایین­تر از محدودیت مجاورت هجا   SYLL-CON رتبه­بندی می­شود تا امکان درج در خوشه­ آغازی در هنگام افزایش رسایی فراهم شود. هنگام بازهجابندی بدون درج، واکه­ای افزوده نمی­شود و ارضای محدودیت خوشه آغازی *COMPLEXONS تنها به تشکیل خوشه­ همخوانی پایانی در هجای قبل و نقض محدودیت نشانداری *COMPLEXCOD می­انجامد که از تخطی­های رتبه پایین محسوب می­شود و مهلک نخواهد بود. این محدودیت­  در مرتبه پایین­تر از محدودیت درج واکه قرار می­گیرد تا مانع بازهجابندی با درج واکه در خوشه­های آغازی دارای افت رسایی شود. افزون بر این، در بازهجابندی همراه فرایند درج، به صورت پیشفرض واکه­ بی­نشان پیشین نیم­بسته­[24] [e] درج می‏شود و در مواردی که واکه هجای بعدی پسین است، در مشخصه پسین[25] با آن هماهنگ و به صورت [o] بازنمایی می­شود. ازین­رو، طرح محدودیت AGREE[+back] که از خانواده محدودیت­های AGREE[F] (لومباردی[26]، 1996؛ به نقل از جم، 1397 :72)  است، باعث می­شود تا در وام­واژه­هایی که در هجای مجاور واکه پسین دارند ، واکه درج شده در مشخصه پسین با واکه هجای مجاور هماهنگ شود. محدودیت اجباری بودن آغازه در هجای فارسی به درج انسداد چاکنایی [/] در جایگاه آغازه­ تهی می­انجامد و محدودیت ضد درج همخوان DEP-C که از درج غیرضروری همخوان جلوگیری می­کند، پایین­تر از سایر محدودیت­ها رتبه­بندی می‏شود. این محدودیت­ها در ادامه به ترتیب تعریف شده­اند.

 

(1) ضرورت وجود آغازه در هجای زبان فارسی

ONSET: هجای بدون آغازه مجاز نیست(Prince & Smolensky, 1993).   

(2) خوشه آغازی مجاز نیست

*COMPLEXONS: خوشه آغازی مجاز نیست (Prince & Smolensky, 1993).    

(3) محدودیت مجاورت هجا

:[27]SYLL-CON افزایش رسایی همخوان­ها در مرز دو هجا مجاز نیست (;Gouskova, 2004  McCarthy, 2008:229).  

 (4) AGREE[+back]

واکه درج­شده باید در ارزش مشخصه پسین با واکه ]+پسین[ هجای مجاور خود یکسان باشد.

(5) محدودیت پایایی ضد درج واکه

 DEP-V : درج واکه مجاز نیست؛ هر واکه درونداد دارای واکه­ی متناظر در برونداد است (McCarthy, 2008:249-250).

(6) پایانه­ پیچیده مجاز نیست                                                                               

 :*COMPLEXCOD وجود خوشه همخوانی در پایانه هجا مجاز نیست (  Kager, 1999:96)

(7) محدودیت پایایی ضد درج همخوان

DEP-C : درج همخوان مجاز نیست (McCarthy, 2008: 174,250).

در نهایت، رتبه­بندی (8)  بازهجابندی  را در توالی­های سه­همخوانی میانی حاصل از خوشه آغازی  در وام­واژه­های سه­هجایی تبیین می‏کند:

(8) مرتبه­بندی نهایی محدودیت­های حاکم بر توالی­های سه­همخوانی حاصل از خوشه آغازی 

ONSET; *COMPLEXONS>>SYL-Con>>AGREE[+back]>> Dep V>>*COMPLEX COD >> Dep- C

در تابلو (1) بازهجابندی بدون درج واکه در توالی­هایی که خوشه آغازی درونداد دارای افت رسایی­ است، تحلیل شده است.

 

تابلو 1- تحلیل بهینگی "انستیتو"

Tableau 1- Tableau for Input /Enstity/ (from French)[28]

Dep-C

*COMPLEXCOD

Dep-V

AGREE[+back]

 

Syll-Con

Onset

*COMPLEXONS

/En.sti.ty/

 

 

*

*

 

 

 

 

 

☞a) /ans.ti.to

*

 

*!

 

 

 

 

b) /a.nes.ti.to

**

 

*!

 

 

 

 

c)/an./es.ti.to

*

 

*!

 

 

 

 

d) /an.se.ti.to

 

 

 

 

 

*

*!

e) an.sti.to

 

 

 

 

 

 

 

در تابلو (1) نقض دو محدودیت Onset و *COMPLEXONS به یک اندازه مهلک است، بنابراین نسبت به هم رتبه­بندی نمی­شوند و با خط­چین از هم جدا می­شوند. در ابتدا، گزینه­ (e) که به درونداد وفادار است به دلیل تخطی مهلک از بالاترین محدودیت­ها یعنی آغازه­ پیچیده و هجای بدون آغازه  از دور رقابت خارج می­شود. هیچ­یک از گزینه­ها محدودیت مجاورت هجا را نقض نکرده­اند، زیرا خوشه­ آغازی درونداد افت رسایی دارد. همچنین، محدودیت AGREE[+back] هم در هیچ بروندادی نقض نمی­شود، زیرا واکه­ای درج نشده است. گزینه­های(b)، (c) و (d) با درج واکه برای شکستن خوشه­ آغازی /st/، محدودیت رتبه­ بالاتر بعدی یعنی DEP-V را نقض می­کنند و بدساخت می­شوند. درنهایت، گزینه­ (a) طی بازهجابندی بدون درج، با انتقال همخوان اول خوشه­ آغازی به پایانه­ هجای قبل، بر خوشه­ آغازی غلبه می­کند و با تشکیل پایانه­ پیچیده و نقض محدودیت رتبه­ پایین­تر *COMPLEXCOD، برنده رقابت می­شود.

در تابلو (2) و (3) بازهجابندی با درج واکه به کمک وام­واژه­های "آرتروز" و "گانگستر" مورد تحلیل قرار گرفته است. (لازم به ذکر است که همخوان ملازی روان/Ò/  در بازنمایی وام­واژه­های فرانسه مانند "آرتروز" در فارسی با همخوان تیغه­ای روان /r/ انطباق می­یابد).

 

تابلو2- تحلیل بهینگی "آرتروز"

Tableau 2- Tableau for Input /AÒtÒoz / (from French)

Dep-C

*COMPLEXCOD

DEP-V

AGREE[+back]

 

Syll-Con

Onset

*COMPLEXONS

/aÒ.tÒoz /

 

*

 

*

 

 

 

 

☞a)/Ar.to.roz

*

 

*

*!

 

 

 

b)/Ar.te.roz

 

 

 

 

 

*

*!

c) Ar.troz

*

*

 

 

*!

 

 

d) /Art.roz

 

 

*

 

*!

 

 

e) /A.ret.roz

 

 

 

 

 

 

تابلوی(2) نشان می­دهد گزینه پایای (c) خیلی زود از دور رقابت خارج می­شود، زیرا علاوه بر آغازه پیچیده، هجای بدون آغازه دارد و بالاترین محدودیت­ها یعنی*COMPLEXONS و ONSET را نقض می­کند. پس، رقابت سایرگزینه­ها که این محدودیت­ها را رعایت کرده‏اند، به محدودیت نشانداری Syll-Con کشیده می­شود. گزینه­های (d) و (e) این محدودیت را نقض کرده­اند و تخطی مهلک انجام می­دهند، زیرا در گزینه (d) بازهجابندی بدون درج و جابجایی /t/ به پایانه هجای قبل، باعث نقض رسایی در مرز هجا می­شود و گزینه (e) برای شکستن خوشه آغازی درونداد /tr/ در ابتدای آن واکه­ درج می­کند و برونداد حاصل از پایانه /t/ به آغازه /r/ در هجای بعدی دارای افزایش رسایی­ در مرز هجا می­شود. در هر دو گزینه (a) و (b) با درج درون خوشه آغازی درونداد /tr/ رسایی در مرز هجا برآورده شده است، اما در رقابت بر سر محدودیت AGREE[+back] ، در گزینه (b) واکه­ درج­شده با واکه پسین هجای بعد هماهنگ نشده و محدودیت AGREE[+back] نقض می­شود و در نهایت، گزینه (a)  با نقض محدودیت­های رتبه کمتر گزینه بهینه می­شود.

وام­واژه­ای مانند " گانگستر" /gaN.ster/ در بازنمایی آوایی زبان مبدأ، توالی سه­همخوانی در مرز دو هجا دارد. اما خیشومی نرمکامی /N/ به عنوان یک همخوان، در فهرست واج­های زبان فارسی وجود ندارد و برحسب املای واژه یعنی’  ‘gangster و در انطباق با همخوان‏های زبان فارسی، توالی] [JŠ در پایانه هجای اول بازنمایی و صورت[gAJŠ.ster]  تولید می­شود. با این بازنمایی امکان بازهجابندی و انتقال عضو اول خوشه به پایانه هجای قبل وجود ندارد و چون خوشه آغازی درونداد /st/ دارای افت رسایی­ست، در ابتدای آن واکه [e] درج می­گردد تا ضمن شکستن خوشه­ آغازی، محدودیت مجاورت هجا نیز رعایت گردد و ساخت [gAJ.Šes.ter]  تولید می­شود.

 

 

 

 

 

تابلو 3- تحلیل بهینگی "گانگستر"

Tableau 3- Tableau for Input /gaN.ster / (from English)

Dep-C

*COMPLEXCOD

Dep-V

AGREE[+back]

 

Syll-Con

Onset

*COMPLEXONS

/gQN.st«r/ 

 

 

*

 

 

 

 

☞a) gAø.ïes.ter

*

*!

*

 

 

 

 

b) gAøï./es.ter

 

*

*

 

*!

 

 

c) gAøï.se.ter

 

*

*

 

 

*!

 

d) gAøï.es.ter

 

*

 

 

*

 

*!

e) gAøï.ster

 

 

 

 

 

 

 

 

ارزیابی "گانگستر" در  تابلو (3) نشان می­دهد گزینه­های (d) و (e) با نقض محدودیت­های رتبه بالاتر یعنی *COMPLEXONS و Onset  تخطی مهلک دارند و از رقابت خارج می­شوند. رقابت سایر گزینه­ها بر سر محدودیت بعدی یعنی SYLL-Con نشان می­دهد در گزینه (c) درج واکه درون خوشه آغازی درونداد/st/ باعث می­شود رسایی از انسدادی کامی /ï/ به سایشی/s/ در مرز هجا افزایش یابد و محدودیت بالاتر SYLL-CON نقض و این گزینه بدساخت شود. چون واکه پسینی در هجای بعد وجود ندارد محدودیت AGREE[+back] هم در هیچ بروندادی نقض نمی­شود. در رقابت دو گزینه (a)، (b) بر سر محدودیت بعدی DEP-V هر دو گزینه با درج در ابتدای خوشه آغازی درونداد /st/ این محدودیت را به یک اندازه­ نقض کرده­اند، پس رقابت به محدودیت *COMPLEXCOD با رتبه بلافاصله کمترکشیده می­شود. اما درگزینه  (b) وجود خوشه پایانی/øï/ باعث نقض محدودیت پایانه پیچیده می­شود و از دور رقابت خارج می­شود. بنابراین، گزینه (a) اگر چه مانند گزینه (b) با درج واکه در ابتدای خوشه آغازی درونداد /st/ محدودیت درج را نقض کرده است، بدون تشکیل خوشه پایانه و درج غیرضروری همخوان، با نقض محدودیت­های کمتر پیروز رقابت است.

در تابلو (4) بازهجابندی بدون درج واکه و همراه با درج واکه در توالی­ همخوانی میانی تحلیل شده است. برای مثال، وام­واژه­ای مانند "سنسکریت"/sQn.skrit / با داشتن آغازه سه­همخوانی /skr/ دارای توالی چهارهمخوانی/n.skr/ در مرز دوهجاست و هم مشمول بازهجابندی بدون درج و هم درج واکه می­شود. به­طوری­که، طی فرایند بازهجابندی، عضو اول آغازه یعنی /s/ به پایانه هجای قبل که یک ظرفیت خالی دارد، منتقل می­گردد و به دلیل اینکه رسایی از /s/ به /k/ افتان است، این انتقال به نقض محدودیت مجاورت هجا نمی­انجامد. درادامه، واکه [e] درون خوشه /kr/ که متشکل از انسدادی + رسا و دارای افزایش رسایی­ست، درج­می­گردد و صورت  [sAns.ce.rit] بازنمایی می­شود. درتولید حاصل، محدودیت مجاورت هجا، حضور یک همخوان درجایگاه آغازه و حذف خوشه در ابتدای هجا رعایت شده است و با ساخت هجایی زبان فارسی انطباق دارد.

 

 

 

 

 

 

تابلو 4- تحلیل بهینگی "سنسکریت"

Tableau 4- Tableau for Input /sanskrIt/ (from English[29])

Dep-C

*COMPLEXONS

Dep-V

AGREE[+back]

 

Syll-Con

*COMPLEXONS

Onset

  /sQn.skrIt/

 

 

*

*

 

 

 

 

☞ a) sAns.ce.rit

 

 

 

 

 

*!

 

b) sAn.scrit

 

 

**!

 

 

 

 

c) sA.nes.ce.rit

*

*

*

 

*!

 

 

d) sAn./esc.rit

*

 

**!

 

 

 

 

e) sAn./es.ce.rit

 

 

 

 

 

 

طبق تابلوی (4)، گزینه پایای(b) به دلیل نقض محدودیت آغازه پیچیده *COMPLEXONS خیلی زود از دور رقابت خارج می­شود. در رقابت سایر گزینه­ها بر سر محدودیت بعدی یعنی Syll-Con، گزینه (d) به دلیل تخطی از آن رد می­شود؛ زیرا درج واکه در ابتدای خوشه آغازی درونداد /sc/ به صورت /esc/ باعث افزایش رسایی از /c/ به /r/ در مرز هجا و نقض محدودیت بالاتر  SYLL-CONمی­شود. محدودیت AGREE[+back] به دلیل نبود واکه­ پسین در هیچ بروندادی نقض نمی­شود. در نتیجه، رقابت گزینه­های (a)، (c) و (e) به محدودیت بعدی DEP-V کشیده می­شود. همه این بروندادها محدودیت DEP-V را نقض می­کنند اما گزینه (e) و (c) به دلیل اینکه محدودیت DEP-V را دوبار نقض می­کنند از صحنه رقابت خارج می­شوند. بنابراین، گزینه (a) بهینه­ است، زیرا دفعات کمتری آن را نقض کرده است. گزینه (a) از یک طرف با بازهجابندی و تشکیل پایانه /ns/ از درج غیرضروری واکه اجتناب می­کند. از طرفی دیگر، با درج درون خوشه /cr/ رسایی را در مرز هجا رعایت می­کند و با نقض تنها یکبار محدودیت ضد درج و نقض محدودیت رتبه پایین­تر پایانه پیچیده در رقابت برنده می­شود.

مطالعه توالی­های سههمخوانی در وام­واژه­های سه­هجایی موجود در زبان فارسی نشان می­دهد در رویکرد بهینگی بازهجابندی بدون درج واکه و یا همراه با درج واکه که به ظاهر قواعد متفاوتی هستند، با هم همسو و همنوا می­شوند تا از خوشه آغازی اجتناب شود. در این میان،  قانون مجاورت هجا عاملی تعیین­کننده در بازهجابندی این وام­واژه­هاست. جدول (2)  توالی­های سه­همخوانی میانی و در برخی موارد چهارهمخوانی را نشان می­دهد که از خوشه­های آغازی درونداد حاصل می­شوند و الگوی گسسته درج در آنها دیده می­شود:

 

جدول 2-توالی­های سه­همخوانی میانی حاصل از خوشه آغازی

Table 2- Three Consonant Sequences of a Complex Onset Origin

example

n.st, r.sp, ng.st

n.dr, n.gr, m.pl, p.tr, m.pr, n.kr, k.tr, s.tr

n.tr, r.tr, ks.pr, n.skr

sonority

 افتانFalling

 خیزانRising

epenthesis

Edge

Internal

 

5- نتیجه­گیری

با مطالعه واژه­های بسیط سههجایی موجود در زبان فارسی که دارای توالی سههمخوانی در زیرساخت هستند، در چارچوب بهینگی نتایج زیر بدست آمد:

 • همه واژه­های دارای توالی سه­همخوانی، بجز 3 مورد، وام­واژه از زبان­های دیگر بخصوص انگلیسی و فرانسوی هستند.
 • این وام­واژه­ها از نظر منشأ توالی­ها دو نوع هستند: الف) وام­واژه­هایی که حضور ترکیب هجایی cvcc در هجای اول و یا هجای دوم به توالی سه­همخوانی می­انجامد. ب) وام­واژه­هایی که توالی سههمخوانی حاصل وجود خوشه همخوانی درآغازه هجای دوم و یا سوم است.
 • در وام­واژه­های که توالی سههمخوانی حاصل خوشه آغازی­ست، وقوع بازهجابندی بدون درج واکه و یا با فرایند درج واکه صددرصد و اجباری است.
 • در رویکرد بهینگی بازهجابندی بدون درج واکه و یا همراه با درج واکه که به ظاهر قواعد متفاوتی هستند، با هم همسو و همنوا می­شوند تا از خوشه­ آغازی اجتناب شود.
 • همنوایی و وحدت عملکرد این فرایندها برای اقناع محدودیت عدم جواز خوشه آغازی، با طرح محدودیت نشان­داری اجتناب از خوشه آغازی و تعامل میان محدودیت­های نشان­داری و پایایی تبیین می­شود.
 • مطالعات نشان می­دهد استدلال گوسکوا (2001) درباره نقش ­ قانون مجاورت هجا (SCL) نهتنها الگوی گسسته درج در خوشه آغازی را توضیح می­دهد، بلکه بازهجابندی این وام­واژه­ها را نیز تبیین می­کند. بعبارتی؛ بازهجابندی بدون درج واکه و تشکیل خوشه­ پایانی در پایانه هجای قبل منوط به برقراری رسایی و رعایت قانون مجاورت هجا در مرز هجاست.
 • در وام­واژه­های دارای ساخت هجایی همسان با ساخت هجایی زبان فارسی که حاصل جود ساخت cvcc در هجای اول و یا دوم هستند، با وجود اینکه توالی همخوانی به سنگینی هجا منجر می­شود، فرایندهای واجی رخ نمی­دهد و حتی در صورت رخداد، اختیاری­ست.
 • در وام­واژه­هایی که توالی سه­همخوانی حاصل خوشه آغازی در هجای اول یا دوم ا­ست و اعضای خوشه افت رسایی دارند، همواره رسایی در مرز هجا برآورده می­شود. بنابراین اگر پایانه هجای قبل دارای ظرفیت خالی باشد، بدون نیاز به درج واکه بازهجابندی انجام می­شود و محدودیت­هایی مانند پرهیز از خوشه آغازی، محدودیت ضد درج و محدودیت پرهیز از خوشه پایانی به بازهجابندی بدون درج واکه می­انجامند.
 • در وام­واژه­هایی که توالی سه­همخوانی حاصل خوشه آغازی­ست و اعضای خوشه افزایش رسایی دارند، بازهجابندی به کمک فرایند درج واکه انجام می­شود. در این واژه­ها علاوه بر محدودیت­هایی همچون پرهیز از خوشه آغازی، محدودیت ضد درج و محدودیت پرهیز از خوشه پایانی ، محدودیت مجاورت هجا مانع از هجابندی بدون درج و نقض رسایی در مرز هجا می­شود.
 • در میان داده­ها در وام­واژه­هایی مانند "سانسکریت" که خوشه آغازی سه همخوانی در هجای دوم موجب توالی چهارهمخوانی می­شود، هر دو فرایند بازهجابندی بدون درج واکه و فرایند درج واکه رخ می­دهند.
 • عدم رخداد فرایند حذف همخوان در توالی­های سههمخوانی و وقوع بازهجابندی بدون درج واکه یا همراه با درج واکه بین همخوان­های متوالی نشان می­دهد، در وام­واژه­ها در صورت حذف، بازیابی صورت واجی کلمه در توالی­های همخوانی برای گویشور غیربومی زبان مبدأ غیرممکن و یا مشکل است؛ بنابراین با حفظ توالی­های موجود در مرز هجاها با کمک بازهجابندی بدون درج و یا همراه با درج واکه، ساخت هجایی آن را در زبان مقصد مطابقت می­دهد. حال آنکه در واژه­های بومی فارسی مانند "دستگیره" که با حذف /t/ در توالی سههمخوانی /stï/ به صورت [dasïire]تلفظ می­شود، گویشور فارسی به لحاظ واجشناختی نسبت به حضور /t/ در زیرساخت آگاهی کامل دارد و با علم به این موضوع /t/ را حذف می­کند. این امر تأییدی بر موقعیت ویژه وام­واژه­ها و تلاش برای حفظ تمامی اجزا در هنگام تلفظ است.

 

[1] cluster

[2] Three-consonant sequence

[3] Re-syllabification

[4] Phonotactic Constraints

[5] Structural Pressure

[6] نگارنده به پیروی از کرد زعفرانلوکامبوزیا (1385) در تحلیل­ها، واکه پسین افتاده را به صورت /A/ نمایش داده است.

[7] Fleischhacker

[8] Auditory similarity

[9] Sibilant

[10] (T انسدادی; R رسا; S صفیری بی­واک; Y غلت)

[11] Gouskova

[12]  از آنجا که مقولات دستوری به ندرت وارد یک زبان می­شوند، ممکن است در زبان مقصد اجزای وام­واژه­ها یعنی وندها و یا تکواژها قابل شناسایی نباشند؛ بنابراین همگی این وام‏واژه‏ها بسیط محسوب می­شوند.

[13] فرنجمشک/fa.randZ.meSc/، اسم به معنی "گیاهی از خانواده نعناع"؛ کرستوان/ca.rast.vAn/، اسم به معنی "قپان و ترازوی بزرگ"؛ کندواله /cond.vA.le/، صفت به معنی "مرد بلندبالای قوی­هیکل".

[14] در فرانسه این همخوان سه واجگونه­ دارد: سایشی ملازی بی­واک [X] در محیط پس از همخوان بی­واک؛ ناسوده ملازی واکدار [Ò+] قبل از همخوان و یا در آخر واژه؛ سایشی ملازی واکدار [Ò]  در سایر بافتها (Jensen, 2004:40-41)

[15] در نظام آوایی اغلب زبان­ها محل تولید همخوان خیشومی تیغه­ای با همخوان دهانی پس از خود همگون می­شود و این فرایند با اصل مرز اجباری (Obligatory countor principle) مطابقت دارد (کرد زعفرانلو کامبوزیا، 1356 :270).  

[16] اگر واژه از شامل یک تکواژ باشد، توالی /ng/ به صورت /Ng/ بازنمایی می­شود؛ مانند  /QNgleU/ و اگر از دو تکواژ ساخته شده باشد به­صورت /N/ بدون /g/  بازنمایی می­شود؛ مانند gQNst«r//.

[17] واژه "سندروم" مانند بسیاری وام­واژه­های دیگر توسط طبقه تحصیل­کرده همچون پزشکان غالباً بدون درج تلفظ می­شود؛ حال آنکه عموم گویشوران جامعه ازجمله افراد غیردانشگاهی که نگارنده با آنها مصاحبه کرده است، آن را با درج [e] تلفظ می­کنند که با واکه هجای بعد هماهنگ می­شود و به صورت[sand(o)rom] بازنمایی می­شود. این بازنمایی فرضیه پژوهش را درباره درج واکه درون خوشه آغازی درونداد /dr/ که دارای افزایش رسایی­ست، تأیید می­کند.

[18] SYLLABLE CONTACT LAW

[19] Sonority Scale

[20] anaptyxis

[21] prothesis

[22] markedness

[23] faithfulness

[24] حق شناس (1356) اصطلاح close-mid, Half-close را برای واکه پیشین نیم­بسته استفاده می­کند.

[25] back

[26] Linda Lombardi

[27] Syllable Contact Law

[28]  در تابلو بهینگی خانه­هایی که در نتیجه­ رقابت نقشی ندارند هاشور می­خورد زیرا نتیجه­ رقابت قبلاً با محدودیت­های دارای رتبه­ بالاتر مشخص شده است( McCarthy 2008: 45).

[29]  "سنسکریت" متعلق به زبان پهلوی است و به دلیل در دسترس نبودن تلفظ پهلوی، تلفظ انگلیسی آورده شده است.

ثمره، یدالله (1378). آواشناسی زبان فارسی: آواها و ساخت آوایی هجاها. ویراست دوم، تهران: مرکز نشر دانشگاهی، چاپ دهم: 1385.
جباری، علی اکبر، صفری، پروین؛ فلک ناز، فرزانه؛ جورن وان ویجر (1391). انطباق خوشه­های همخوانی آغازی انگلیسی توسط زبان­آموزان فارسی زبان. مهارتهای آموزش زبان، 30 (4)، 59-76.
جم، بشیر (1394). تبیین تشدیدزدایی از پایانه­ی مشدد وام­واژه­های عربی در چارچوب نظریه­ی بهینگی، پژوهشهای زبانشناسی، 7 (1)، 17-30.
جم، بشیر (1397). تعامل واج­شناسی و معناشناسی از منظر نظریه­ی بهینگی. پژوهشهای زبانشناسی، 9 (2)، 67-87.
حق‏شناس، علی محمد (1356). آواشناسی (فونتیک). چاپ اول، تهران: آگاه. چاپ چهاردهم: 1392.
دهخدا، علی اکبر (1385). فرهنگ فارسی. تهران: سمت.
زمردیان، رضا (1384). فرهنگ ریشه­شناختی واژه­ها و کوتاه نوشته­های دخیل اروپایی و آمریکایی در فارسی مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.
کرد زعفرانلو کامبوزیا، عالیه (1385). واجشناسی: رویکردهای قاعده بنیاد. تهران: سمت،. چاپ ششم،1393.
مشیری، مهشید ( 1388). فرهنگ زبان فارسی. چاپ پنجم، تهران: انتشارات سروش.
هاشمی، افتخارسادات (1395)، انطباق واجی وام­واژه­های زبان فارسی در چارچوب بهینگی، رساله دکتری، دانشگاه تربیت مدرس.
Dehkhoda, A. A. (2006). Medium Dehkhoda Dictionary.Tehran: Tehran University Publication.
Dell, F. (1995). Consonant Cluster and Phonological Syllables in French, Lingua, 95, 5-29.
Fleischhacker, H. (2001). Cluster-Dependent Epenthesis Asymmetries, UCLA Working Papers in Linguistics 7, 71-116.
Ghorbanpour, A., Kambuziya K.Z., A., Dabir-Moghaddam, M. & Agha-Golzadeh, F. (2019). Loan word syllable Adaptation in Persian: An Optimality Theory. Journal of Universal Language, 20(2), 95-127.
Gouskova, M. (2001). Falling Sonority Onsets, Loanwords, and Syllable Contact, Chicago Linguistic Society, 3(1), 175-185.
Gouskova, M. (2004). Relational Hierarchies in Optimality Theory: The Case of Syllable Contact, Phonology, 21, 201-250.
Haghshenas, A. (1999). Phonetics. Tehran: Agah Press.
Hashemi, E. (2016). Phonological Study of Loanword Adaptation in Persian: Optimality Approach. PHD Dissertation, Tarbiat Modares University [In Persian].
Jabbari, A. Safari, P., Falaknaz, F., Weijer, V.D.J., (2012). The Adaptation of English Initial Clusters by Persian Learners. Journal of Teaching Language Skills, 30(4), 59-76 [In Persian].
Jam, B. (2018). An Optimality-Theoretic Account of Phonology-Semantics Interaction in Persian. Journal of Researches in Linguistics, 9(2), 67-87 [In Persian].
Jam, B. (2015). An Optimality–Theoretic Account of Coda Degemination of Arabic Loan Words in Persian. Journal of Researches in Linguistics. 7(1), 17-30 [In Persian].
Jensen, J. (2004). Principle of Generative Phonology: An Introduction. Amesterdam: John Benjamin’s Publishing Co.
Kager, R. (1999). Optimality Theory. Cambridge: CUP.
Kordzafaranlo Kambuziya, A. (2006). Rule-based Approaches. Tehran: SAMT. [In Persian].
Krämer, M. (2014). Vowel Epenthesis in Persian and the Coda Condition. Paper presented at the 12th Old World Conference in Phonology, Universitat de Barcelona, Barcelona.
Lombardi, L. (1996). Positional faithfulness and voicing assimilation in optimality theory. Ms., University of Maryland, College Park.
McCarthy, J. (2008) Doing Optimality Theory: Applying Theory to Data. UK: Blackwell.
Moshiri, M. (2009). Persian dictionary: Alphabetical-Analogical. Tehran: SAMT. [In Persian].
Murray, R., & Vennemann, T. (1983). Sound Change and Syllable Structure in Germanic Phonology, Language, 59, 514-528.
Prince, A. & Smolensky, P. (1993/2004). Optimality Theory: Constraint Interaction in Generative Grammar. Oxford: Blackwell.
Pulgram, E. & Mich, A. A. )1965(. Consonant Cluster, Consonant Sequence, and the Syllable. Phonetica 13, 76-81.
Samare, Y. (1999). The phonetics of the Persian: Sounds and Phonetic Structure of Syllable, 2nd edition. Tehran: Markaze Nashre Daneshgahi. [In Persian]
Vennemann, T. (1988). Preference Laws for Syllable Structure and the Explanation of Sound Change: with Special Reference to German, Germanic, Italian, and Latin. Berlin: Mouton de Gruyter.
Windfuhr, G. (1997). Persian Phonology. In A. Kaye (ed.), Phonologies of Asia and Africa 675-689, Winona Lake: Eisenbrauns.
Zomorrodian, R. (2005).  Dictionary of Etymology of Words and Abbreviations of European and American Origin in Persian. Mashhad: Ferdowsi University. https://www.collinsdictionary.com/