دوره و شماره: دوره 13، شماره 2 - شماره پیاپی 25، دی 1400 (نشریه پژوهش‌های زبان‌شناسی، سال سیزدهم، شماره دوم، شماره ترتیبی 25، پاییز و زمستان 1400) 

شماره‌های پیشین نشریه

نشریه پژوهش‌های زبان‌شناسی، سال سیزدهم، شماره دوم، شماره ترتیبی 25، پاییز و زمستان 1400
نشریه پژوهش‌های زبان‌شناسی، سال سیزدهم، شماره اول، شماره ترتیبی 24، بهار و تابستان 1400