دوره و شماره: دوره 5، شماره 8، مرداد 1392 
بررسی آکوستیکی خطای جانشینی واج در گفتار کودکان

صفحه 83-100

جواد صدری؛ جلیل اله فاروقی هندوالان؛ اسما کریمی مقدم آرانی