دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1389 
4. پوچ‌واژه در زبان فارسی

صفحه 57-73

علی درزی؛ شجاع تفکر رضایی


7. مسأله سادگی در نحو صوری

صفحه 101-119

ضیا موحد؛ نادر جهانگیری؛ سعید فکری