دوره و شماره: دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 19، مهر 1397 (نشریه پژوهش‌های زبان‌شناسی، سال دهم، شماره دوم، شماره ترتیبی 19، پاییز و زمستان 1397) 

شماره‌های پیشین نشریه

نشریه پژوهش‌های زبان‌شناسی، سال دهم، شماره دوم، شماره ترتیبی 19، پاییز و زمستان 1397
نشریه پژوهش‌های زبان‌شناسی، سال دهم، شماره اول شماره ترتیبی 18، بهار و تابستان 1397