دوره و شماره: دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 19، پاییز و زمستان 1397 (نشریه پژوهش‌های زبان‌شناسی، سال دهم، شماره دوم، شماره ترتیبی 19، پاییز و زمستان 1397)