دوره و شماره: دوره 13، شماره 1 - شماره پیاپی 24، خرداد 1400 (نشریه پژوهش‌های زبان‌شناسی، سال سیزدهم، شماره اول، شماره ترتیبی 24، بهار و تابستان 1400) 

شماره‌های پیشین نشریه

نشریه پژوهش‌های زبان‌شناسی، سال سیزدهم، شماره دوم، شماره ترتیبی 25، پاییز و زمستان 1400
نشریه پژوهش‌های زبان‌شناسی، سال سیزدهم، شماره اول، شماره ترتیبی 24، بهار و تابستان 1400