دوره و شماره: دوره 15، شماره 2، مهر 1402 (نشریه پژوهش‌های زبان‌شناسی، سال پانزدهم، شماره دوم، شماره ترتیبی 29، پاییز و زمستان 1402) 

شماره‌های پیشین نشریه

نشریه پژوهش‌های زبان‌شناسی، سال پانزدهم، شماره دوم، شماره ترتیبی 29، پاییز و زمستان 1402
نشریه پژوهش‌های زبان‌شناسی، سال پانزدهم، شماره اول، شماره ترتیبی 28، بهار و تابستان 1402