دوره و شماره: دوره 15، شماره 1 - شماره پیاپی 28، فروردین 1402 (نشریه پژوهش‌های زبان‌شناسی، سال پانزدهم، شماره اول، شماره ترتیبی 28، بهار و تابستان 1402) 

شماره‌های پیشین نشریه

Journal of Researches in Linguistics, 15(2), Autumn & Winter 2023
نشریه پژوهش‌های زبان‌شناسی، سال پانزدهم، شماره اول، شماره ترتیبی 28، بهار و تابستان 1402