دوره و شماره: دوره 16، شماره 2 - شماره پیاپی 31، مهر 1403 (Journal of Researches in Linguistics, 16(2), Autumn & Winter 2024) 

شماره‌های پیشین نشریه

Journal of Researches in Linguistics, 16(2), Autumn & Winter 2024
نشریه پژوهش‌های زبان‌شناسی، سال شانزدهم، شماره اول، شماره ترتیبی 30، بهار و تابستان 1403