دوره و شماره: دوره 16، شماره 1 - شماره پیاپی 30، فروردین 1403 (نشریه پژوهش‌های زبان‌شناسی، سال شانزدهم، شماره اول، شماره ترتیبی 30، بهار و تابستان 1403) 

شماره‌های پیشین نشریه

Journal of Researches in Linguistics, 16(2), Autumn & Winter 2024
نشریه پژوهش‌های زبان‌شناسی، سال شانزدهم، شماره اول، شماره ترتیبی 30، بهار و تابستان 1403