مقاله پژوهشی واج شناسی
2. تحلیل بهینگی برخی از فرایندهای واجی گونۀ زبانی رودباری (اسلام‌آباد)

عباسعلی آهنگر؛ پریا رزم دیده؛ زهره سادات ناصری

دوره 9، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-16

http://dx.doi.org/10.22108/jrl.2017.103993.1057

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی برخی فرایندهای واجی نظیر سخت‌کامی‌شدگی، سایشی‌شدگی، درج آغازه، غیردهانی‌شدگی، انسدادی‌شدگی و واک‌رفتگی پایانی در گونۀ زبانی رودباری (اسلام‌آباد) در چارچوب نظریۀ بهینگی (پرینس و اسمولنسکی، 1993 و 2004) است. این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی انجام گردید. برای گردآوری داده‌ها از 10 گویشور بومی (5 مرد و 5 زن در رده‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی نحو
3. میزان وابستگی نحوی و معنایی بندهای متممی در زبان فارسی

الهام ایزدی؛ محمد راسخ‌مهند

دوره 9، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1396، صفحه 17-42

http://dx.doi.org/10.22108/jrl.2017.103115.1046

چکیده
  وابستگی از مهم‌ترین روابط بین عناصر نحوی است. در وابسته‌سازی، واحدی به واحد دیگری وابسته می‌شود. یکی از انواع ساخت‌های وابسته، بند متممی است. در این پژوهش به بررسی میزان وابستگی نحوی و معنایی بندهای متممی زبان فارسی می‌پردازیم. افعال متممی فارسی را براساس عوامل معنایی ازجمله احتمال انجام فعل بند اصلی، هم‌ارجاعی و هم‌زمانی بین ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آواشناسی
4. بررسی خوشه‌های همخوانی در کلمات تک‌هجایی زبان فارسی با توجه به بسامد، همسانی واکی و همایی با هستۀ هجا

مهرزاد منصوری

دوره 9، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1396، صفحه 43-58

http://dx.doi.org/10.22108/jrl.2017.86385

چکیده
  محدودیت‌های همنشینی همخوان‌ها در خوشۀ پایانی از جمله موارد مورد توجه در واج شناسی می‌باشد. این محدودیت‌ها می‌تواند به دلیل هر یک از ویژگی‌های محل تولید، شیوه تولید یا واکداری ‌باشد. در این پژوهش 625 واژۀ تک هجایی با ساختار CVCC در زبان فارسی مورد بررسی قرار گرفته است. خوشه‌های همخوانی در این پژوهش به لحاظ همسانی/ ناهمسانی در واکداری، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی واج شناسی
5. بررسی ویژگی‌های عبارت‌های‌ زبان‌گیر و تحلیل ساختار آنها در زبان فارسی

بشیر جم

دوره 9، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1396، صفحه 59-76

http://dx.doi.org/10.22108/jrl.2017.100445

چکیده
  عبارت‌ زبان‌گیر[1] عبارتی است که شرایط رخداد لغزش‌ زبانی در آن به صورت عمدی ایجاد شده باشد. کاربرد عبارت‌ زبان‌گیر بدین صورت است که از کسی خواسته می‌شود که آن را چند بار بی‌درنگ و پشت سر هم بازگو کند. هدف از طرح عبارت‌های‌ زبان‌گیر دشوار کردن بازگو کردنشان به هدف بازی و سرگرمی و ایجاد جملات خنده‌آور ناشی از تلفظ یا تولید اشتباه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
6. بازنمایی طرحوارة نیرو در گزاره‌های دینی و اخلاقی زبان قرآن

مدینه کریمی بروجنی؛ مرتضی قائمی؛ شیرین پورابراهیم

دوره 9، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1396، صفحه 77-94

http://dx.doi.org/10.22108/jrl.2018.105037.1082

چکیده
  طرحواره­های تصویری از مفاهیم مهم و زیرساختی مطرح در پژوهش­های معنی‌شناسان شناختی است که در شکل گیری استعاره‌های مفهومی نقش به سزایی دارند. از مهم‌ترین طرحواره­های تصویری، طرحوارة نیرو است که نخستین بار جانسون (1987) بر نقش آن در مفهوم‌سازی رخداد­ها تأکید نمود. این طرحواره که از تجربة تعامل ما با جهان بیرون نشأت می‌گیرد، ابزاری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی معنا شناسی
7. باهم‌آیی عناصر پیش‌فعلی اسمی و همکرد «دادن» در فعل مرکب فارسی براساس نظریة واژگان زایشی

زهرا روحی بایگی

دوره 9، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1396، صفحه 95-116

http://dx.doi.org/10.22108/jrl.2017.102318.1029

چکیده
  مقالة حاضر با هدف تبیین باهماییِ علل تأثیرگذار بر باهمایی عناصر پیش‌فعلی اسمی و همکرد «دادن» در فعل مرکب فارسی بر مبنای نظریة واژگان زایشی (پاستیوسکی، 1995) نگاشته شده است. در میان مجموعه عوامل تأثیرگذار ممکن، به طور ویژه عوامل معنایی را در کانون توجه قرار داده و تلاش ‌می‌کنیم نشان دهیم که ویژگی‌های معنایی عناصر تشکیل‌دهندة ...  بیشتر