دوره و شماره: دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 17، پاییز و زمستان 1396 (نشریه پژوهش‌های زبان‌شناسی، سال نهم، شماره دوم، شماره ترتیبی 17، پاییز و زمستان 1396 )