دوره و شماره: دوره 9، شماره 1 - شماره پیاپی 16، شهریور 1396 (سال نهم، شماره اول، شماره ترتیبی 16، بهار و تابستان 1396) 

شماره‌های پیشین نشریه

نشریه پژوهش‌های زبان‌شناسی، سال نهم، شماره دوم، شماره ترتیبی 17، پاییز و زمستان 1396
سال نهم، شماره اول، شماره ترتیبی 16، بهار و تابستان 1396