دوره و شماره: دوره 12، شماره 2 - شماره پیاپی 23، مهر 1399 (نشریه پژوهش‌های زبان‌شناسی، سال دوازدهم، شماره دوم، شماره ترتیبی 23، پاییز و زمستان 1399) 

مقاله پژوهشی

بررسی انضمام در فارسی بر اساس صرف توزیعی

صفحه 1-26

10.22108/jrl.2020.117723.1368

گلاره نظری؛ جلال رحیمیان؛ مهرزاد منصوری


مؤلفه‌های مؤثر بر تعیین نوع نمود واژگانی فعل در گویش لکی دره‌شهر

صفحه 163-188

10.22108/jrl.2021.125078.1511

یاسر لطفی؛ حبیب گوهری؛ غلامحسین کریمی‌دوستان؛ اکبر عزیزی فر


شماره‌های پیشین نشریه

نشریه پژوهش‌های زبان‌شناسی، سال دوازدهم، شماره دوم، شماره ترتیبی 23، پاییز و زمستان 1399
نشریه پژوهش‌های زبان‌شناسی، سال دوازدهم، شماره اول، شماره ترتیبی 22، بهار و تابستان 1399