دوره و شماره: دوره 12، شماره 1 - شماره پیاپی 22، اردیبهشت 1399 (نشریه پژوهش‌های زبان‌شناسی، سال دوازدهم، شماره اول، شماره ترتیبی 22، بهار و تابستان 1399) 

شماره‌های پیشین نشریه

نشریه پژوهش‌های زبان‌شناسی، سال دوازدهم، شماره دوم، شماره ترتیبی 23، پاییز و زمستان 1399
نشریه پژوهش‌های زبان‌شناسی، سال دوازدهم، شماره اول، شماره ترتیبی 22، بهار و تابستان 1399