دوره و شماره: دوره 14، شماره 1 - شماره پیاپی 26، اردیبهشت 1401 (نشریه پژوهش‌های زبان‌شناسی، سال چهاردهم، شماره اول، شماره ترتیبی 26، بهار و تایستان 1401) 

شماره‌های پیشین نشریه

نشریه پژوهش‌های زبان‌شناسی، سال چهاردهم، شماره دوم، شماره ترتیبی 27، پاییز و زمستان 1401
نشریه پژوهش‌های زبان‌شناسی، سال چهاردهم، شماره اول، شماره ترتیبی 26، بهار و تایستان 1401