دوره و شماره: دوره 14، شماره 2 - شماره پیاپی 27، مهر 1401 (نشریه پژوهش‌های زبان‌شناسی، سال چهاردهم، شماره دوم، شماره ترتیبی 27، پاییز و زمستان 1401) 

مقاله پژوهشی

بررسی پاسخ‌های آوایی گویشوران دو گونۀ تهرانی و اصفهانی به فشار زمانی

صفحه 1-24

10.22108/jrl.2023.134154.1700

رافعه خوشخو؛ بتول علی‌ نژاد؛ عادل رفیعی؛ وحید صادقی


ویژگی‌های فعل مرکب در زبان بهدینان یزد

صفحه 47-68

10.22108/jrl.2023.136007.1697

محمد دبیرمقدم؛ کتایون مزداپور؛ محمدرضا شمس‌الدین خرمی


شماره‌های پیشین نشریه

نشریه پژوهش‌های زبان‌شناسی، سال چهاردهم، شماره دوم، شماره ترتیبی 27، پاییز و زمستان 1401
نشریه پژوهش‌های زبان‌شناسی، سال چهاردهم، شماره اول، شماره ترتیبی 26، بهار و تایستان 1401