دوره و شماره: دوره 3، شماره 5، آذر 1390 
بررسی مفهوم «بصیرت» در زبان قرآن در چارچوب معنی‌شناسی شناختی

صفحه 19-34

شیرین پورابراهیم؛ ارسلان گلفام؛ فردوس آقا‌گل‌زاده؛ عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا