مقاله پژوهشی
2. تحلیل زیبا‌‌‌شناختی ساختار زبان شعر احمد عزیزی بر اساس «کفش‌های مکاشفه»

حسین آقاحسینی؛ زینب زارع

دوره 3، شماره 5 ، پاییز و زمستان 1390، صفحه 1-18

چکیده
    هدف از این مقاله، بررسی ساختار زبان در اشعار احمد عزیزی است. از آن جایی که هنجارگریزی و شگردهای آشنایی‌زدایانه در یکی از آثار او به نام «کفش‌های مکاشفه» بسیار مورد استفاده قرار گرفته‌اند، این اثر به عنوان داده‌ این پژوهش انتخاب گردیده است. تحلیل ساختار زبانی این اثر با استفاده از چارچوب‌ها و الگوهای موجود در صورت‌گرایی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
3. بررسی مفهوم «بصیرت» در زبان قرآن در چارچوب معنی‌شناسی شناختی

شیرین پورابراهیم؛ ارسلان گلفام؛ فردوس آقا‌گل‌زاده؛ عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا

دوره 3، شماره 5 ، پاییز و زمستان 1390، صفحه 19-34

چکیده
    این مقاله به بررسی معنی‌شناختی مفهوم انتزاعی و دینی «بصیرت» در زبان قرآن، در چارچوب نظریه شناختی استعاره پرداخته ‌است و در پی یافتن پاسخ برای این پرسش‌هاست که اولاً « بصیرت» در زبان قرآن به مدد چه ساز و کار‌های شناختی، مفهوم‌سازی می‌شود؟ دیگر آن‌که، ساز و کار‌‌های شناختی شناسایی‌شده چگونه با یکدیگر ارتباط دارند؟ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
4. جایگاه هسته در زبان فارسی: تأملی از دیدگاه رده‌شناسی در‌زمانی

حدائق رضایی

دوره 3، شماره 5 ، پاییز و زمستان 1390، صفحه 35-46

چکیده
    محققان معمولاً زبان فارسی را با توجه خاص به ساختار جمله و گروه فعلی در آن، زبانی هسته‌پایانی دانسته‌اند اما تردیدها و اختلاف ‌نظر‌هایی نیز در این زمینه وجود دارد تا آنجا که در برخی از مطالعات مانند دهداری (2007)، زبان فارسی هسته ‌دو‌‌شقی (split-headedness) و در مطالعات دیگری مانند معین‌زاده (1384)، هسته‌آغازین دانسته شده ‌است. در این جستار ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
5. همگونی همخوان‌ها در زبان فارسی نوین: رویکرد واج‌شناسی هندسۀ مشخصه‌ها

کیوان زاهدی؛ فیضیه فخاریان

دوره 3، شماره 5 ، پاییز و زمستان 1390، صفحه 47-64

چکیده
    پژوهش حاضر به بررسی فرآیند همگونی همخوان‌ها در زبان فارسی می‌پردازد و برای نخستین بار آن را در چارچوب نظریۀ هندسۀ مشخصه‌ها توضیح می‌دهد. این پژوهش همگونی همخوان‌ها را در زبان فارسی از دیدگاه گره‌ها، فضاها و انواع همگونی‌ها که در فرآیند همگونی دخیل هستند، تحلیل کرده است. نتایج نشان می‌دهد که همگونی همخوان با همخوان در زبان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
6. بررسی لایه‌ها و سطوح واژگانی در وندهای زبان فارسی از نگاه صرف واژگانی

خسرو غلامعلی‌زاده؛ یداله فیضی پیرانی

دوره 3، شماره 5 ، پاییز و زمستان 1390، صفحه 65-84

چکیده
    در این تحقیق، لایه‌ها و سطوح واژگانی در وندهای زبان فارسی، از نگاه صرف واژگانی مطالعه می ‌ شوند. این وندها با توجه به رفتارشان نسبت به پایه ‌ ای که به آن افزوده می ‌ شوند، به دو دستۀ خنثی و غیرخنثی تقسیم می ‌ شوند. وندهای غیرخنثی به لایه اول و وندهای خنثی به لایه دوم تعلق دارند. بیشتر وندهای زبان فارسی غیرخنثی و تکیه ‌ بر هستند؛ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
7. خودایستایی و مقولۀ تهی در ساخت کنترل اجباری زبان فارسی

رضوان متولیان

دوره 3، شماره 5 ، پاییز و زمستان 1390، صفحه 85-102

چکیده
    در این مقاله سعی می‌شود نوع مقولۀ تهی در کنترل اجباری (obligatory control) به درون متمم التزامی در زبان فارسی تشخیص داده شود. در این زمینه سه فرضیۀ اصلی مطرح می‌شود. بر اساس فرضیۀ اول متمم التزامی در ساخت کنترلی به علت ناقص بودن زمان ، ناخودایستا (nonfinite) و مقولۀ تهی از نوع ضمیر مستتر (PRO) است. طبق فرضیۀ دوم متمم التزامی خودایستا (finite) است ...  بیشتر