مقاله پژوهشی نحو
2. ساخت بیش‌ارتقاء در زبان فارسی

رضوان متولیان

دوره 8، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-20

http://dx.doi.org/10.22108/jrl.2017.21686

چکیده
  در مقالۀ حاضر می­کوشیم بدون خدشه وارد کردن به جهانی­های اشاره شده در برنامۀ کمینگی و صرفاً با استفاده از پارامترهای زبانی ساخت ارتقایی را در زبان فارسی تبیین کنیم و نشان می­دهیم در این زبان نیز همانند دیگر زبان­های ضمیرانداز ثابت نوع خاصی از ساخت ارتقایی تحت عنوان بیش ارتقاء امکان­پذیر است که به موجب آن گروه اسمی فاعلی حتی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی زبان شناسی اجتماعی
3. چندزبانگی در چشم‌انداز زبانی ارومیه

علی رضا قلی فامیان؛ محبوبه پژمان‌جم

دوره 8، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1395، صفحه 21-36

http://dx.doi.org/10.22108/jrl.2017.21687

چکیده
  چشم‌انداز زبانی حوزه‌ای از زبان‌شناسی اجتماعی است که در آن تمام نشانه‌ها و متون زبانی شامل تابلوهای راهنمایی و رانندگی، پارچه‌نوشته‌ها و بیلبوردهای تبلیغاتی، دیوارنوشته‌ها، نام میدان‌ها و معابر، تابلوهای مراکز اداری و کسب و کار و نیز آگهی‌های کوچک و بزرگ نصب شده در یک محدودۀ جغرافیایی بررسی می‌شود. در پژوهش حاضر، محققان سه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی معنا شناسی
4. استعاره در عناوین خبری روزنامه‌های ورزشی ایران: بررسی موردی استعارۀ فوتبال

محمدرضا طوسی نصرآبادی؛ بلقیس روشن

دوره 8، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1395، صفحه 37-48

http://dx.doi.org/10.22108/jrl.2017.21688

چکیده
  مقالۀ حاضر به بررسی استعاره در عناوین خبری روزنامه‌های ورزشی ایران اختصاص دارد. تحقیق حاضر تحقیقی توصیفی- تحلیلی است که در آن با اتخاذ نظریۀ استعارۀ مفهومی به بررسی عبارات زبانیِ استعاری موجود در عناوین خبری دو روزنامۀ خبر ورزشی و پیروزی در پاییز 1393 پرداخته ‌شد. با بررسی تعداد 108 عبارت استعاری، استعاره‌های مفهومی مربوط به فوتبال ...  بیشتر

مقاله پژوهشی روان شناسی زبان
5. بررسی انسجام در گفتمان روایتی کودکان طبیعی تک‌زبانۀ فارسی‌زبان

الهه کمری

دوره 8، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1395، صفحه 49-68

http://dx.doi.org/10.22108/jrl.2017.21689

چکیده
  در پژوهش حاضر، در چارچوب نظریۀ انسجام هلیدی و حسن (1976) میزان تسلط کودکان تک‌زبانۀ فارسی‌زبان بر حروف ربط و ارجاع ضمیری به عنوان دو نوع از ابزارهای انسجامی مورد بررسی قرار گرفته ‌است. به این منظور، 80 کودک در چهار ردۀ سنی 3، 5، 7 و 9 سال از 2 مهدکودک و 4 مدرسه ابتدایی در تهران انتخاب شدند و با یک گروه 20 نفره از آزمودنی‌های بزرگسال به عنوان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی کاربردشناسی زبان
6. بررسی تضمن حرف ربط امّا در زبان فارسی

بهناز زمانی؛ بهرام هادیان

دوره 8، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1395، صفحه 69-82

http://dx.doi.org/10.22108/jrl.2017.21690

چکیده
  پژوهش حاضر به بررسی معنای تضمنی «امّا» در زبان فارسی پرداخته است. پرسش اصلی تحقیق این است که آیا تضمن حاصل شده از جمله توسط فارسی زبانان، صرفاً بوسیلۀ حرف ربط «امّا» تعیین می‌گردد یا محتوای گزاره‌ها نقش اصلی در ایجاد این تضمن دارد. در این تحقیق از دو آزمایش استفاده شد. برای آزمایش اول، پرسشنامه‌ای شامل 24 داستان کوتاه تهیه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی زبان شناسی اجتماعی
7. استعارۀ دستوری به‌مثابۀ تنوع نحوی از منظر دستور نقشگرای نظام‌مند

ابراهیم رضاپور؛ علی عربانی دانا

دوره 8، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1395، صفحه 83-102

http://dx.doi.org/10.22108/jrl.2017.21691

چکیده
  هلیدی (1987 :173) بازنمایی استعاری را به مثابۀ گونه­های استعاری در نظر گرفته است که با نظریۀ تنوع (تنوع آوایی، واجی، واژگانی، صرفی و نحوی) از منظر لباو (1969) مرتبط هستند. بر اساس تعریف هلیدی، هر یک از گونه­ها برحسب بازنمایی متناوب یک عنصر در لایۀ بالاتر قابل توصیف است. گونه­های صرفی، واژی و نحوی بازنمایی متناوب معنای واحد در سطح واژگان- ...  بیشتر