دوره و شماره: دوره 11، شماره 1 - شماره پیاپی 20، فروردین 1398 (نشریه پژوهش‌های زبان‌شناسی، سال یازدهم، شماره اول، شماره ترتیبی 20، بهار و تابستان 1398) 

شماره‌های پیشین نشریه

نشریه پژوهش‌های زبان‌شناسی، سال یازدهم، شماره دوم، شماره ترتیبی 21، پاییز و زمستان 1398
نشریه پژوهش‌های زبان‌شناسی، سال یازدهم، شماره اول، شماره ترتیبی 20، بهار و تابستان 1398